I - 22 maart 1957 - 33. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het voor het uit leken bestaande college van b&w zeer moeilijk is tegen het oordeel van een deskundige commissie in te gaan» Ook de afwerking van een "bouwwerk, waaraan de commissie niets kan doen, kan oorzaak zijn, dat men later zegt» zo had het toch niet moeten worden gebouwd. Het verslag wordt hierop aangenomen voor kennisge ving c. Verslagen van de Commissiestot 'Tering van Schoolver zuim over 1956 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. d. Verzoek van het bestuur der Stichting Engendaalschool om medewerking tot het beleggen van de vloeren van enige lokalen der scholen met linoleum, met voorstel dit in handen te stellen van b&w om pre-advies. e. Verzoek van het bestuur der R.K. kleuterschool te Soest-Zuid om medewerking tot de aanschaffing van ontwikkelingsmateriaal en enige andere voorzieningen ten behoeve van de school, met voorstel dit in handen te stellen van b&w om pre-advies. Ten aanzien van de stukken c, d en e wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke 'stemming besloten over eenkomstig hetgeen is voorgesteld. f. Schrijven van gedeputeerde staten betreffende verda ging van de beslissing op het raadsbesluit van 7 december 1956 inzake verkoop van grond aan de Burg. Grothestraat Dit schrijven wordt aangenomen voor kennisgeving. g. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Veri ficatie en Financiële adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten met voorstel deze voor kennis geving aan te nemen. Wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorgestelde besloten» h» Afschrift van brief aan de heer J.de Ruig naar aan leiding van zijn klacht inzake de slechte toestand van de hem toegewezen woonruimte, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer GRIFT vraagt of deze zeer oude boerderij niet voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking komt. Doordat er nieuwe woningen zijn gebouwd, komt de boerderij in het water te staan. Ook met het oog op de bewoners van de nieuwe gemeentewoningen is het van belang, dat de boerderij ontruimd wordt. De VOORZITTER is bereid te onderzoeken of de boer derij voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking kan ko men, hetgeen echter niet zou betekenen, dat zij onmid dellijk zou kunnen worden ontruimd. Wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorgestelde besloten. 33» Voorstel tot vaststelling van uitbreidingsplannen voor; a. Het aan de Koninginnelaan en Eikenhorstweg gelegen perceel sectie H, nr.7621 (1-4376). b. De gronden gelegen nabij het station Soestduinen (I- 4377) c. De aan de Amersfoortsestraat gelegen percelen sectie E, nrs.2332, 2412, 2113 ged. en 2482 (1-4420). - 34 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 66