22 maart 1957 - 34° 34. 35. 3 6 Voorstel inzake straat naamgeving (1-956). Voorstel tot het verlenen van voorschotten als bedoeld in artikel 101 bis lid 5 der Dager-onderwijswet 1920 aan diverse schoolbesturen over het jaar 1957 (1-958). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen 33 tot en met 35 besloten. Voorste], tot overdracht van de bevoegdheid tot verhu ring van gemeentegronden voor het innemen van stand plaatsen (1-957-4379). De VOORZITTER wijzigt het voorstel door, overeen komstig een door mevrouw Polet-Musler in de financiële commissie gemaakte opmerking, punt h van de voorwaarden te lezen als volgts "nabij de verkoopgelegenheid dienen den of meer bakken voor het vergaren van afval, papieren e.d. aanwezig te zijn; de standplaatshouder draagt er zorg voor dat afval papieren e.d. in deze bakken gedeponeerd worden." De heer ORANJE leest onder punt II van het ontwerp besluit, dat van de door b&w te nemen besluiten medede ling zal worden gedaan aan de raad nadat deze besluiten door gedeputeerde staten zijn goedgekeurd. Hij acht het beter, dat de besluiten voordien aan de raad worden medegedeeld, omdat ;r, wanneer go edge teerde staten zijn derd zal kunnen worden. De VOORZITTER deelt :eurd se eenmaal door niets meer aan gedepu- veran- mede dat de woorden "bij keuring" in de eerste regel van ontwerp-besluit II goed ig, j.ii llc; ecrö ie i e^ci. vciii yuwci3i.uj. u xj. be trekking- hebben op het thans in behandeling zijnde voor stel en niet op de door b&w te nemen besluiten, die geen door b&w te nemen besluiten, goedkeuring van gedeputeerde staten behoeven. Da. ,r de woorden "bij goedkeuring" overbodig door spreker namens het colle/ 6 re schrapt woraen zij liet gewijz de 1 i j ke s t emmin Voorstel inzake aankoop 37. 'igde voorstel wordt daarop zonder hoof- engenomen van j de Buntwe b, d Een strook grond bij Spoorwegen (1-4380). Een strook grond aan de Boestraf (1-4381 Een strook grond aan de Birkstrf 4382) Een strooi ;rond aan de Wald Groenesteiin (1-4387) Een strook grond aan van d e it van H tat van j Pyrmontlaan van kV. Nederlandse .de Jong it Lam I- W. de Olijkeweg, hoek Kerkstraat van N.V.Bouw- en Aanneming-Maatschappij Bakhuizen. f gevestigd te Hilversum (1-4388) Een strook grond aan Swager (1-4378). Een strook grond aan Wn-m (p_AA09). w aan ch-Ram Een strook 44081 de Eigendomweg van J de Braamweg van mevr C, P, en P, .van de Beukenlaan van J.Timmer (I- Een strook grond m de Klaarwaterweg, hoek Oude Gra chtj e van VBo sman I-4 4 04 j. Een strook grond aan de Gallenkamp Pelswe; van Wegen (1-4413), van P.J. - De z e - p n lv li, n N

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 68