- 30 januari 1957 - 3. voortdurende druk van hen, die zich hier willen vestigen. Aan de andere kant is er slechts weinig "bereidheid om zich hiervandaan elders te vestigen. Een aantal van 161 (150) door ae gemeente gebouwde woningen kwam gereed en 125 (73) andere. Een totale ver meerdering van de woningvoorraad derhalve opleverende van 286 (223). Sinds 1 januari 1947 kwamen gereed 773 gemeen telijke woningen en 503 andere. Samen dus 1276. Een aantal van 8 (7) woningen werd onbewoonbaar ver klaard, 9 (11onbewoonbaar verklaarde woningen werden ontruimd en 4 (7) werden afgebroken. Sinds 1 januari 1954 werden in totaal 47 woningen onbewoonbaar verklaard, waarvan er 22 ontruimd werden en 11 afgebroken, In 1956 werden voor Soest 721 (518) vestigingsvergun ningen uitgereikt en wel 446 (287) aan personen ter plaatse, 171 (88) aan personen van elders door koop, waarvan er 13 een ruil tot stand brachten; 29 (42) aan personen van elders door ruil, 75 (101) aan personen van elders zonder ruil. Voor Soesterberg werden 146 (112) vestigingsvergun ningen uitgereikt, en wel 67 (60) aan personen van elders en 79 (52) aan inwoners. Het aantal woningzoekende gezinnen bedroeg op 1 janu ari van dit jaar 1393 (1444). Deze gezinnen zijn te verde len in de volgende vijf categorieën? a. zelfstandig wonenden, waarvoor verhuizing gewenst is wegens te kleine of te slechte woonruimte of op medisch advies? 109 (100) gezinnen te Soest, 25 (23) te Soesterberg, totaal 134 (123); b. bij anderen inwonend? 149 (172) gezinnen te Soest en 39 (56) te Soesterberg, totaal 188 (228); c. zij, die zich in verband met hun werk ter plaatse wen sen te vestigen? te Soest 189 en te Soesterberg 546, totaal 735 (768); d. zij, die wensen te huwen, of gehuwd zijnde nog apart wonen? 223 (207) te Soest en 33 (38) te Soesterberg, totaal 256 (245 e. niet tot een der vorige categorieën behorend; 80 (69) te Soest en geen (11) te Soesterberg, totaal 80 (80). Met het uitvoeren van rioleringswerken in reeds bestaande wegen werd op beperkte schaal voortgegaan. Rioleringen in de Burg. G-rothestraatVan Weedestraat en Van Lenneplaan-Ferd.Huycklaan kwamen dit jaar gereed voor een totaal-bedrag van rond 225.000,--. Ten behoeve van de nieuwbouw werden wegen en riole ringen voltooid in het plan Van lenneplaan, Braamhage Vredehof en Meidoornweg e.a. voor een totaal-bedrag van bijna 400.000,--. Ook de betegeling van trottoirs werd voortgezet. In totdal 8600 m2 tegels werden gelegd in de Schoutenkampweg, Ossendamweg, Mendelssohnlaan, Beethovenlaan, Rembrandt- laan, Dalweg, Talmalaan en G-en.WinkelmanstraatDe twee laatste wegen zijn nog niet gereed gekomen. Hier ontbreekt nog 1500 m2. In 1956 werd een begin van uitvoering gemaakt van twee grote belangrijke werken, te weten de rioolwaterzuiverings installatie te Soesterberg, en, samen met de gemeente Baarn, het vuilverwerkingsbedrijf aan de Maatweg. - Per -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 6