22 maart 1957 - met het oog op een "bepaald "bijzonder geval, dat op het ogenblik niemand in deze vergadering voor ogen staat. Spreker stelt voor de regeling aan te nemen, het college te doen informeren welk bijzonder geval hier bedoeld is en daarvan in de volgende raadsvergadering mededeling te doen. Mocht de bepaling werkelijk overbodig blijken te zijn, dan kan zij worden geschrapt. De heer ORANJE vindt het onaangenaam een regeling aan te nemen met de gedachte dat het wel goed zal zijn, terwijl hij de auteur niet kent en de tekst voor een deel niet begrijpt. De Voorzitter houdt hierop het voorstel aan. 42. Voorstel tot wijziging van de rekening-courant-overeenkomst met de Stichting "Koningin Emma Huishoudschool" (IV-996- 4403). 43. Voorstel tot het wederom huren van een perceel grond op het terrein van Nieuw Mariënburg van de St.Hippolytus- stichting te Delft voor de plaatsing van een wachthuisje ten behoeve van de autobusdienst (1-4391). 44. Voorstel tot het rechtstreeks garanderen van rente en aflossing van de door de N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten aan te gane geldleningen (IV-962) 45» Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting over het dienstjaar 1957 (IV-960) 46. Voorstellen tot toepassing van artikel 13 der Lager- onderwijswet 1920 (1-961, 965). 47. Voorstel tot vaststelling van een begrotingswijziging in zake verlening van een extra krediet ten behoeve van de R.X. kleuterschool Soestdijk (1-963). 48. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 50 der Kleuteronderwijswet naar aanleiding van; a. Het verzoek van het R.K. schoolbestuur te Soest om beschikbaarstelling van gelden voor verbetering en ge deeltelijke verplaatsing van de toiletten in de R.K. kleuterschool aan de Stcenhoffstraat (1-964). b. Het verzoek van het bestuur van de Chr.kleuterschool te Soesterberg om beschikbaarstelling van gelden voor de aanschaffing van ontwikkelingsmateriaal ten behoeve van de school aldaar (1-968). 49. Voorstel tot wijziging der begroting 1956 (overschrijving credieten) (1V-967). 50. Voorstel tot wijziging van de bebouwingsvoorschriften van de uitbreidingsplannen AmersfoortsestraatLazarusberg en Rijksweg (1-969). 51. Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht aan de N.V. P.U.E.M. op percelen gemeentegrond aan de Eokker- straat en Plesmanstraat (1-4411). 52. Voorstel tot het toekennen van voorschotten als bedoeld in artikel 75, 4e lid, van de Kleuteronderwijswet aan de in deze gemeente gevestigde kleuterscholen over het jaar 1957 (1-971). 53. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring vans a. De woning Sterrenbergweg 38 (1-970), b. De woning Bonifaciusstraat 18 (1-977). 54. Voorstel tot overname schoolgebouw en inventaris Prinses Marijke Kleuterschool te Soestdijk (1-972). De voorstellen 42 tot en met 54 worden achtereenvol gens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aan genomen. - 55 - o O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 72