- 22 maart 1957 - 37. 55. Voorstel tot het verlenen van faciliteiten aan de Soester Sport federatie IAD-IY-973) De heer CESMENS zegt vanzelfsprekend voor dit voor stel te zijn, maar merkt daarbij op, dat het hem in verband met dit voorstel bevreemdt, dat het verzoek van de Harmonie in Soesterberg in de vorige vergadering om financiële redenen is afgewezen. De VOORZITTER merkt op, dat het afwijzen van een voorstel om financiële redenen geen grond is om alle voor stellen om financiële redenen af te wijzen, evenmin als het niet om financiële redenen afwijzen van een voorstel aanleiding kan zijn om geen enkel voorstel om financiële redenen af te wijzen. Ieder verzoek moet op zijn merites worden beoordeeld, terwijl de verschillende gevallen zo veel mogelijk op gelijke wijze moeten worden behandeld. Maar hier betreft het twee zaken, die niet met elkander vergeleken kunnen worden. Indien de Soester Sport federatie een verzoek in verband met het aanschaffen van uniformen zou hebben ingediend, zou vergelijking misschien mogelijk zijn, maar thans hebben de beide verzoeken niets met el kander te maken. De zorgelijke financiële situatie van de gemeente moet bij alle voorstellen in het oog worden ge houden, maar zij brengt niet mede, dat geen enkel verzoek meer zou kunnen worden ingewilligd. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 56. Voorstel tot: a. Verhuur van twee sportvelden aan de Bosstraat aan de voetbalvereniging S.E.C. (1-976). b. Verhuur van het sportveld aan de Schrikslaan aan de Mixed Hockey Club "Soest" (1-975). c. Inhuur en verhuur van een tennisbaan ten behoeve van de Lawn Tennisclub "Soest" (1-974). De heer KLAREHBEEK vraagt of het niet mogelijk is het terrein om de week aan de vereniging B.D.C. te verhuren. De heer VAR 1ELY deelt mede, dat hij terug moet komen op zijn in de financiële commissie ingenomen standpunt, waar hij zich met het voorstel heeft verenigd. Op het ogenblik wenst hij zich zijn stem voor te behouden voor wat punt 56a betreft. Onder punt III van hot voorstel staat: "de sub I en II genoemde stukken grond met de daarop van gemeentewege aangelegde sportvelden ingaande 1 januari 1957 te verhuren aan de voetbalvereniging aSoest- Bsvac-Combinatie (S.E.C.), zulks onder de volgende voor waarden: a. de huurprijs bedraagt 350,per jaar: b. de verhuur geschiedt voor één jaar met stilzwijgende verlenging voor gelijke termijn". Achter punt IY staat: "Ter verduidelijking van de onder I m II genoemde datum (1 augustus 1955) delen wij u mede, dat met de aanleg van de sportvelden is begonnen in de maand augustus 1955? zodat het billijk is de bestaande overeenkomsten van huur en verhuur vanaf deze datum als ontbonden te be schouwen. Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 74