- 22 maart 1957 - 58. Het hoofdveld naast de uitspanning van de lieer Ber gers was echter reeds op 24 september 1951 voltooid; zes dagen later, op 30 september 1951? heeft er op een geheel nieuw aangelegd veld een wedstrijd plaatsgevonden. Het moet dus op een vergissing berusten? wanneer in het voor stel wordt geschreven? dat de aanleg van de sportvelden eerst kortgeleden is voltooid. Bit klopt ook niot met hetgeen spreker op 30 april 1955 en 30 april 1956 heeft gezien? toen hij de velden heeft bezocht. In 1956 heeft er ook nog een demonstratie van de internationale sport bond plaat sgehad De sportvelden zijn toch ook niet van gemeentewege aangelegd? In 1951 had de gemeente daarvoor geen geld beschikbaar. Toen heeft een particulier in de gemeente Soest de kosten voor zijn rekening genomen om S.E.C. een goed bespeelbaar terrein te verschaffen. In hot voorstel wordt alleen over het verhuren van het terrein gesproken? maar er is een betonnen zittribune bij en er worden betonnen staanplaatsen aangelegd. Verder is er een stenen kleedgebouw en een houten entroe gebouw; voorts is er een afrastering van steen en ijzer aange bracht en is er een oprolbare grasmat? alles op kosten van die particulier. Ha de voltooiing van hot hoofdveld is het tweede veld door die particulier onder handen genomen. S.E.C. zou van dit alles eigenaar worden door dertig jaar lang 430?-- per jaar of in totaal 13.500? te betalen? wat slechts een deel van de gemaakte kosten is. Betaling heeft echter nooit plaatsgehad en daarom is de particulier nog steeds eigenaar van de opstallen? de tribune? het kleedgebouw en de grasmat. Legt de ge meente er nu beslag op? Spreker weet niet in hoeverre de gemeente het recht heeft van de heer Bergers te huren. Wel heeft de heer Bergers als eigenaar van de grond de beide terreinen aan S.E.C. verhuurd voor 200?-- per jaar? met dien verstande dat S.E.C. van 1 september 1951 tot 1 september 1956 geen huur verschuldigd zou zijn. Ook dit contract liep dertig jaar. Spreker vraagt zich af of deze contracten zo maar kunnen worden geannuleerd en zon der meer als vodjes papier kunnen worden beschouwd. Hij vreest dat gedeputeerde staten voorstel 56a niet zullen goedkeuren. Door het voorstel aan te nemen zou de raad zijn bevoegdheid te buiten gaan. Daarom zal spreker er zijn stem niet aan geven en hij stelt voor het aan te houden? opdat de raad zich eerst op de hoogte kan stel len. De wethouder VAH ZADELH0PB deelt in antwoord aan de heer Klarenbeek mede? dat de mogelijkheid om B.D.C. te helpen in de sportcommissie een punt van bespreking heeft uitgemaakt. In de notulen staat hieromtrent? "De voorzitter stelt aan de orde de contracten van in huur var. sportvelden en doorverhuur daarvan aan de voetbalvereniging S.E.C. en de Mixed Hockey CLab 3c. ;.,t. Hij deelt daarbij nog mede dat blijkens een zojuist ge houden voorbespreking met het bestuur van S.E.C. deze vereniging bereid is voor de komende competitie een regeling te treffen en het mogelijk te maken dat het 1e elftal van B.D.C. zijn competitiewedstrijden kan spelen op het S.E.C. terrein. Men is zelfs geneigd dit - te -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 76