- 22 maart 1957 - 59- te overwegen voor de nog" resterende wedstrijden van de lopende competitie. De commissie is algemeen van mening dat hier een taak ligt voor de Sportfederatie om bij een en ander te bemiddelen.11 Spreker stemt de heer Yan ïïely toe, dat in het voor stel ten onrechte over van gemeentewege aangelegde sport velden wordt gesproken, omdat alleen het tweede veld door de gemeente is aangelegd. De heer YAN WELY: Het was geëgaliseerd door die parti culier De wethouder VAN ZADELHOEE; Maar ook niet meer dan dat De gemeente had alleen te maken met het contract tus sen de heer Bergers en S.E.C. Zij heeft voorgesteld dit contract te ontbinden, waarmede de beide partijen onmid dellijk akkoord zijn gegaan. De gemeente heeft gepoogd de velden in bezit te krijgen, maar daar zaten familiemoeilijk heden tussen. Met hetgeen de hoer Yan Wely heeft aange voerd heeft de gemeente echter niet te maken» S.E.C» blijft de terreinen huren, maar de huur is van 200,op 350, gebracht, omdat het onderhoud van de beide velden erin is begrepen. De heer YAN WELY zegt, dat het contract van S.E.C. met de particulier nog altijd bestaat. De wethouder YAN ZADELHOF!1 zegt, dat de gemeente met dit contract niets heeft te maken. De opstallen zijn in de huur niet begrepen; de gemeente verhuurt en onderhoudt alleen de sportvelden. De heer V^N WELY maakt bezwaar tegen de clausule vol gens welke de heer Bergers de kleedkamers moet onderhouden daar deze aan een particulier behoren. Dat klopt z.i. óók niet. De wethouder YAN ZADELHOFF ziet niet in, waarom niet. De heer YAN WSLY wijst er op, dat S.E.C. haar finan ciële verplichtingen niet is nagekomen. De wethouder YAN ZADELHOEP merkt op, dat de gemeente, wanneer zij met een vereniging een contract sluit, niets heeft te maken met contracten tussen deze vereniging en derden. De heer YAN WELY zegt, dat de particulier een oprol bare grasmat heeft gelegd. De wethouder YAN ZADELHOEE: Men kan een grasmat toch niet oprollen? De heer YAN WELY: Dat weet ik niet: Spreker vraagt of de contracten tussen S.E.C. en bedoelde particulier zijn geannuleerd. De wethouder VAN ZADELHOEE zegt nogmaals, dat de gemeente met die particuliere contracten niets heeft te maken. De VOORZITTER onderstreept dit. Een "oprolbare" grasmat kent spreker niet en men kan het gras niet weg halen zonder een deel van de grond mee te nemen, die in ieder geval geen eigendom van bedoelde particulier is. De heer KLARENBEEK vraagt of B.D.C. schriftelijk bevestiging kan krijgen. De wethouder YAN ZADELHOEE leest nog eens voor, dat S.E.C. heeft moeten antwoorden, dat het niet kon in het seizoen. Er is een beperkende "bepaling die er niet bij - stond -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 78