- 22 maart 1 957 - lening kan uitschrijven. Pogingen om tot een combinatie met andere gemeenten te komen, zijn tot dusverre niet met succes bekroond. De heer ORANJE zou in de eerste plaats een princi piële uitspraak willen uitlokken. De VOORZITTER zegt dat daar geen bezwaar tegen is. De heer PIEREN betreurt het, dat de wethouder van onderwijs niet aanwezig is, die echter reeds enigszins op de hoogte is van hetgeen spreker thans gaat zeggen en waarop hij niet onmiddellijk een antwoord verwacht. Hij wil, speciaal ten aanzien van Soesterberg, de onderwijsproblemen onder de aandacht van het gemeentebe stuur brengen. Reeds begin 1956 werd bij de raad een verzoek inge diend om tot het bouwen van een openbare kleuterschool over te gaan. Hoewel de raad zich in principe daarvoor heeft uitgesproken, zijn de raad tot heden geen plannen voorge legd. De uitwerking van bouwplan, bestek enz. laten, naar men spreker heeft medegedeeld, nog steeds op zich wachten. Er schijnt zelfs een betreurenswaardige vertraging te zijn opgetreden, doordat bepaalde tekeningen etc. ongeveer vijf maanden op afwerking hebben gewacht. Spreker vraagt of deze vertraging niet voorkomen had kunnen worden, zodat in 1956 nog gelden voor de bouw van de kleuterschool be schikbaar hadden kunnen worden gesteld. In verband met de stijging van het aantal leerlingen is het noodzakelijk de openbare lagere school in Soester- ber uit te breiden met twee lokalen. Waarom laat de uit werking van deze plannen zo lang op zich wachten? Het ziet er naar uit, dat ook de verwezenlijking van de plannen voor de bouw van een christelijke en van een tweede rooms-katholieke school nog wel enige tijd op zich zal laten wachten. Spreker dringt bij het college aan op het voeren van een straffe politiek op het gebied van het onderwijs. Er zijn in Soesterberg 525 jongens en 500 meisjes in de leeftijd van vijf tot vijfien jaar en de huidige scholen zitten dan ook met grote moeilijkheden. Kinderen moeten worden ondergebracht in noodlokalen met alle daaraan verbonden bezwaren. Het is allerbedroevendst dat in Nederland wat het gewoon lager onderwijs betreft meer dan een derde van de leerlingen is ondergebracht in klassen van meer dan veer tig kinderen; 1Q$> zit in klassen van meer dan 45 leerlin gen en ongeveer 170 klassen tellen meer dan 55 leerlingen, In Soesterberg zijn geboren van 1 oktober 1951 - 1 oktober 1952 128 kinderen; van 1 1952 - 1 19 53 116 van 1 1953 - 1 1954 120 van 1 1954 - 1 1955 131 van 1 1955 - 1 1956 92 Daarnaast stijgt het aantal kinderen nog door de uitbreiding van Soesterberg in verband met de woningbouw. Het is noodzakelijk de toename van het aantal leerlingen op de voet te volgen. Spreker is zich er volkomen van be wust, dat de woningnood volksvijand nummer één is, maar vooral mag ook niet uit het oog worden verloren, dat de toestand van vele scholen en de aanbouw van nieuwe scholen veel te wensen overlaten. Het onderwijs is altijd onder- - we rp -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 86