44. - 22 maart 1957 - werp van "aanhoudende zorg" geweest, maar de zorg die het onderwijs tegenwoordig haart neemt eerder toe dan af. Met de woningbouw worden vele euvels opgelost, maar voorkomen dient te worden, dat een andere volksvijand wordt binnengehaald, haast de woningbouw dient zeer veel aandacht te worden besteed aan de scholenbouw. Het is gewenst, dat het college aan de hand van de cijfers van het aantal leerlingen nagaat, op welke wijze de scholenbouw en -verbouw in Soest op de boste wijze kan plaatshebben en de raad daaromtrent rapport uitbrengt. Speciaal ten opzichte van de bouw van de openbare kleuterschool en van de verbouw van de openbare lagere school in Soesterberg vraagt spreker dringend de aan dacht van het college. In.oktober van dit jaar zullen waarschijnlijk v/eer ongeveer 35 kinderen hun intrede in de school doen. Het aantal leerlingen neemt steeds toe. Verwacht het college dat de bouw vóór 1 oktober gereed zal zijn? Zo neen, kan er dan niet alsnog op worden gewerkt, dat de school althans dit jaar nog tot stand komt? Spreker vertrouwt, dat de bouwplannen van de be sturen van bijzondere scholen in Soesterberg vlot zullen worden behandeld en dat er naar zal worden gestreefd., dat de uitwerking van de plannen geen onnodige vertra ging ondervindt De VOORZITTER deelt mede, dat in 1956 is goedge vonden, dat aan de openbare school in Soesterberg twee lokalen worden aangebouwd en dat er in Soesterberg een openbare kleuterschool komt. De problemen inzake de wijze van aanbouw en de plaats voor de kleuterschool zijn opge lost, de tekeningen zijn geheel gereed en binnen een week verwacht spreker bestek en begroting. Mevrouw POLET-Musler vraagt of er op mag worden gerekend, dat in de eerstvolgende raadsvergadering een principieel gesprek over het al dan niet uitschrijven van premieleningen zal worden gevoerd. De VOORZITTER zegt dit mevrouw Polet toe. Mevrouw POLET-Musler herinnert er aan, dat bij de verkoop van de grond voor het bejaardencentrum Braam - hage is toegezegd, dat de prachtige bomen op deze grond gespaard zouden blijven. Tot haar grote ontsteltenis heeft sprekster moeten constateren, dat er niettemin een prachitge boom is geveld. Is er enige garantie dat de overige bomen gespaard zullen worden? De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat het be stuur van de stichting de treurbeuk, waarop mevrouw Polet doelt, met bloedend hart heeft moeten laten kap pen, omdat hij te dicht bij het huis stond. Het is ove rigens goed geweest, dat de boom werd gekapt, want hij was geheel hol. Architect en stichtingsbestuur zullen er echter met de grootste zorg voor waken, dat de ove rige bomen zoveel mogelijk worden gespaard. Mevrouw POLET-Musler zegt dit een prettig geluid te vinden. Vervolgens gaat de vergadering - om 21 .30 uur - in geheime zitting over. TypsNMK. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering Ooll; van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 26 april 1957. De^secrcetjarieRe voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 88