30 januari 1957 Per 1 januari van dit jaar verminderde het aantal ge meens chappelijke regelingen met één door het beëindigen van de regeling met de gemeente Hoogland tot uitoefening van het bouw- en woningtoezicht en het toezicht op de openbare werken in die gemeente door onze dienst van ge me e nt e we rken De verbouwing en verbetering van de openbare u1o- kwam dit jaar gereed» Gelukkig bleef ook dit jaar het aantal branden be perkt» 7-venwel is het betrekkelijk grote aantel bos- en heidebranden - bijna altijd veroorzaakt door onverant- woorlijk optreden - een oorzaak van grote zorg. Ook in het afgelopen jaar ging een mooi gedeelte van ons gemeentelijk natuurterrein in vlammen op. De brandweer korpsen uit Soest en Soesterberg, uitgerust met goed en modern materiaal en geoefend in het blussen, wisten telkens te voorkomen, dat de onderscheidene branden zich konden uitbreiden. De totale door brand aangerichte schade kon daardoor beperkt blijven. In totaal hadden er te Soest 58 (59) branden plaats en te Soesterberg 12 (9). Hiervan waren te Soest 11 (9) en te Soeste?eberg 3 (4) schoorsteenbranden, te Soest 23 (20) en te Soesterberg 5 (2) bos- en heidebranden. Het verkeer eiste steeds meer zijn tol. In Soest vonden 211 (152) aanrijdingen plaats en te Soesterberg 80 (68), totaal derhalve 291 (230), Hiervan waren er 8 (8) met dodelijke afloop» Het aantal door de politie opgemaakte processen- verbaal wegens overtredingen bedroeg 1951 (1891) en wegens misdrijven 179 (174). De gunstige positie van de arbeidsmarkt bleef ook gedurende 195 6 gehandhaafd. Er zijn voldoende aanvul lende werken voorradig om een eventuele teruggang op te vangen. De resultaten van de gemeentelijke werkplaats voor sociale werkvoorziening bleven gunstig. Een 30-tal gehandicapten vinden hier regelmatig passende arbeid. Financieel behoeft er niet ten volle gebruik te worden gemaakt van de mogelijkheid om 90% subsidie van het rijk te v erkrij gen Het is van groot belang voor de geplaatsten, dat deze werkplaats in Soest wordt gehandhaafd. Overleg met de gemeente Amersfoort, waar een streekwerkplaats wordt gebouwd, is gaande. Getracht wordt de gerezen moeilijk heden uit de weg te ruimen. De afdeling vrouwen voldoet aan de gestelde verwachtingen. Momenteel worden 67 (55) inwoners geheel of gedeel telijk voor rekening van de gemeente verpleegd in psy chiatrische inrichtingen, terwijl evenals in 1955 in slechts 4 gevallen bijdragen behoefden te worden verleend in de kosten van verpleging van t.bc-patiënten. Op 14 mei trad een nieuwe sociale voorzieningsre geling voor blinden in werking. Een vzjftal personen kon het afgelopen jaar krachtens deze regeling worden geholpen. In de uitgaven wordt een subsidie ontvangen van 60$. In de sector gezondheidszorg bouwden de kruisver enigingen hun werk systematisch it, terwijl ook do gezinsverzorging w erd uit o breid. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 8