Nr.3 - 26 april 1957 45 NOTULEN van Let verhandelde in de openhare vergadering van de raad der gemeente Soest op vrijdag 26 april 1957» te 19.15 uur. VOORZITTER? de "burgemeesterde heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS? de heer P.C.G-root, loco-secretaris. Tegenwoordig de leden» J.van den Arend» A.Brouwer, H.A. Butzelaar, H. J. S Clemens T .Lorresteijn, P. Grift, K.de Haan, A.P.Hilhorst, H.C.Klarenheek, mevrouw S.G.Landweer-de Visser» Lr.L.J.P.Oranje» P.C.Pieren, J.A.Schaaf smaP.H.Versteijne M.M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en J.L.L.Zoetelief Met kennisgeving afwezig de leden? C.van Andel en mevrouw S.M.Polet-MusIer. Le VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformuleVervolgens zegt spreker, dat de heer Van Andel nog wegens ziekte verhinderd is aan de vergadering deel te nemen, terwijl voorts "bericht van verhindering van mevrouw Polet-Musler is ontvangen. 64. Vaststelling van de raadsnotulen van 30 januari en 22 maart 1957. Le notulen van deze heide vergaderingen worden zender discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vast gesteld 65. Ingekomen stukken. a. contrölerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen; b. klacht van de heer P.van Asch inzake verhuur van het perceel Soester Engweg 54 met voorstel dit in handen te stellen van burgemeester en wethouders ter afdoening onder mededeling aan de raad; c. aanbieding van enige concepten overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de Kring U IV" met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen; d. kennisgeving van het overlijden van de weledelgeleerde heer J.H.A.Rupert Met betrekking tot de ingekomen stukken wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten overeen komstig hetgeen daaromtrent is voorgesteld. Le VOORZITTER zegt daarop het volgende? Ik wil hierbij uiting geven aan het medeleven van de gehele gemeenteraad bij het overlijden van Lr.Rupert, die door een jarenlange praktijk als dokter en door zijn voort durende enorme belangstelling voor het leven in de gemeente Soest een burger in de goede en beste betekenis van het woord in en voor Soest is geweest. Ik ben er van overtuigd, dat zijn overlijden in zeer brede kringen als een verlies is gevoeld. Le wethouder VAN ZALELHOFF beantwoordt het gesprokene door de voorzitter als volgt. Mede namens de familie zeg ik u dank voor de woorden, die u heeft gewijd aan mijn overleden schoonvader en ook breng ik de dank van de familie over aan het college voor de deelneming, die het heeft betuigd. 66. Voorstel tot vaststelling van een uitkerings- en pensioen regeling voor gewezen wethouders (IV-987-4432) 67. Voorstel tot wijziging van de verordening, regelende de voorwaarden voor de levering van gas door het gemeentelijk gasbedrijf te Soest (1-990-4508). - Leze -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 90