- 26 april 1 957 - 46. Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 68. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van de hinderwets verordening aan de N.V. Chemische fabriek Pé-Bé te Hilversum (1-984) Dit voorstel wordt door de voorzitter op advies van de commissie voor openbare werken aangehouden voor nader onderzoek. 69. Voorstel tot het van toepassing verklaren van het verplaat- singskostenbesluit op leidsters van kleuterscholen (1-985- 4504). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming a nomen 70. Voorstel naar aanleiding van het verzoek van A.J.Hilhorst o.s. inzake uitbreiding van de straatverlichting langs een gedeelte van de Peter van den Breemerweg (1-986) Dit voorstel wordt door de voorzitter op advies van de commissie voor openbare werken aangehouden voor nader onderzoek. 71Voorstel tot verlenging van de termijnen van ontruiming van onbewoonbaar verklaarde woningen (1-989) De heer KLAEERBEEK vraagt ofalvorens door B&W een voorstel tot verlenging van de ontruimingstermijn wordt ingediend, door de directeur van openbare werken een onder zoek naar de desbetreffende woningen wordt ingesteld. De onbewoonbaar verklaarde woningen komen in steeds bouwvalli ger toestand te verkeren, zodat zij gevaar opleveren voor de bewoners. Een onderzoek naar de toestand van de woningen is daarom wel gewenst. De heer SCHAAPSMA zegt, dat de onder letter g genoemde woning zo bouwvallig is, dat zij bijna ineenstort, terwijl de man die erin woont er een bestaan leidt, dat eigenlijk minderwaardig is. Door de ontruimingstermijn te verlengen belet de gemeente, dat de eigenaar van de grond er een nieuw huis bouwt, waarin een behoorlijk burgergezin zou kunnen worden gehuisvest. De tegenwoordige bewoner zou op andere wijze kunnen worden geholpen. Met het huis zo nog een jaar te laten staan -worden de belangen van niemand gediend. De VOORZITTER herinnert er aan dat, zoals uit zijn nieuwjaarsrede is gebleken, van het grote aantal in 1956 onbewoonbaar verklaarde woningen regelmatig woningen zijn ontruimd. Met onbewoonbaarverklaring wordt niet gewacht tot de woning ontruimd is; de woningen die er kennelijk voor in aanmerking komen, worden onbewoonbaar verklaard en naar mogelijkheid ontruimd. Hoewel zij er van overtuigd zijn, dat onbewoonbaar verklaarde woningen ontruimd moeten worden - anders zouden zij niet onbewoonbaar zijn verklaard - stellen B&W ten aanzien van een aantal onbewoonbaar ver klaarde woningen voor de ontruimingstermijn te verlengen, omdat zij nog geen kans hebben gezien deze woningen te doen ontruimen. Bij de keuze van de te ontruimen woningen wordt rekening gehouden met de mate van bouv/valligheidmet de omvang van het gezin en met de wens van de bewoners om de woning te verlaten. De bewoner van het door de heer Schaafs- ma aangehaalde huis aan de Professor lorentzlaan in Soes- terberg stelt er, naar spreker meent, geen prijs op de wo ning te verlaten. Wanneer er dan nog zo veel onbewoonbaar verklaarde woningen zijn, waarvan de bewoners niets liever - willen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 92