- 26 april 1957 - 47. willen dan een ander huis betrekken, ligt het voor de hand, dat met bedoeld geval geen haast wordt gemaakt. Het betreft een oude heer, die er gaarne zijn laatste dagen wil slijten en tegenover een gezin met kinderen is de keuze dan niet moeilijk. Bij verlenging van de ontruimingstermijn wordt geen onderzoek ingesteld naar de bouwvalligheid van de desbe treffende woning. Over het algemeen zijn de woningenniet direct bouwvallig in dien zin, dat zij gevaar opleveren voor instorten. Wel zijn zij schadelijk voor de gezondheid. Mocht er een woning zijn, waarvan de heer Klarenbeek vreest, dat zij gevaar oplevert wegens bouwvalligheid, dan zal spre ker er prijs op stellen dit te vernemen. Een onbewoonbaar verklaarde woning, waarbij inderdaad gevaar aanwezig was, is onlangs met dwang ontruimd. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 72. Voorstel inzake aankoop van; a. een strook grond nabij de Steenhoffstraat van de firma "Pribor" (1-4517); b. een stuk grond aan de Ossendamweg van R.Jaarsma (1-4498); c. een strook grond aan de Schoutenkampweg van H.E.Wieringa te Haarden en K.Stulp (1-4515); d. een strook grond aan de Krommeweg van H.Grift (1-4513); eeen strook grond aan de Perdinand Huycklaan van de firma G.van Egdom (1-4516); f. een strook grond aan de Maatweg van W.van Oppen (1-4503); g. een strook grond aan de Kerkstraat van G.W.Visser (1-4407). 73. Voorstel tot vestiging van een erfdienstbaarheid en een za kelijk recht ten behoeve van de P.U.E.M. op een perceel grond aan de Schaepmanstraat (1-4499) 74. Voorstel tot het onttrekken van de bestemming van ambtswo ning aan de schoolwoning Middelwijkstraat 72 met krediet aanvrage voor het in orde brengen van deze woning voor andere doeleinden (1-996). De voorstellen sub 72 t/m 74 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Volgnummer 75 is vervallen. 76. Voorstel tot verhuur van een terrein aan de Birkstraat aan de Mixed Hockey Club "Soest" (1-4505). 77. Voorstel inzake vergoeding vervoerskosten als bedoeld in artikel 13 der Dager-onderwijswet 1920. Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 78. Voorstel inzake het verzoek van het bestuur der Stichting Engendaalschoolom medewerking tot aanschaffing van kurk- linoleum voor enige lokalen in de Van der Huchtschool. Het verzoek is door het schoolbestuur ingetrokken. 79. Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting 1956 (IV-992). 80. Voorstel tot verstrekking aan het daarvoor in aanmerking komend gemeentepersoneel van een uitkering van 10% van het bedrag, dat over het 4e kwartaal 1956 aan kindertoelage is genoten (IV-988-4509) Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 81Voorstel tot kredietverstrekking voor verbetering van de dakconstructie van een blok woningen te Soesterberg (IV- 991). - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 94