- 26 april 1957 - 48. De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie voor open bare werken zich met dit voorstel kan verenigen. Een harer leden verzoekt de plint langs de plafonds uit te voeren in neo-stuc in plaats van met board. In verband hiermede adviseert de commissie in vijf h 6 woningen van het des betreffende blok van 11 woningen rnet neo-stuc een proef te nemen. Het college neemt dit advies over. De finan ciële commissie gaat hiermede akkoord. De heer KIA EENBEEK zegt het lid te zijn. dat heeft aan gedrongen op het nemen van de proef met neo-stuc. Hij heeft echter vergeten te vragen de douchecellen van hlle woningen van neo-stuc te voorzien. De VOORZITTERS Het voorstel zal in deze zin worden gewi jzigd De heer PIEREN zegt, dat de bewoners der woningen aan de Generaal Winkelmanstraat met belangstelling de uit slag van deze proef zullen tegemoet zien. In hoeverre in de toekomst de nodige financiën beschikbaar kunnen worden gesteld om ook de andere woningen te verbeteren zal voor lopig echter nog moeten worden afgewacht. In de huurvoorwaarden staat, dat bij het breken van een ruit de bewoners voor vervanging door een ruit met dubbeldik glas moeten zorgen. Bij verschillende woningen blijkt er echter enkeldik glas aanwezig te zijn. Hoe zit dit? De heer VAN WELY kan zich moeilijk met dit voorstel verenigen. Toen deze huizen werden gebouwd, was de gemeent daarvoor niet alleen aansprakelijk. Van hogerhand werd namelijk aangegeven, welke en hoeveel materialen men mocht gebruiken. Op zijn vingers kon men uitrekenen, dat met de voorgeschreven hoeveelheid materialen geen goed werk gele verd kon worden en dat gebreken moesten ontstaan. Het is daarom niet juist, dat de kosten voor herstel thans op de gemeente worden verhaald. Naar sprekers oordeel moet wor den getracht deze kosten door Den Haag te laten betalen. Kan de regering nog eens worden gewezen op de omstandig heden, waaronder deze huizen zijn gebouwd? Wanneer deze proef slaagt en ook de andere huizen d.eze behandeling zul len ondergaan, dan kost dit de gemeente bijna, 100.000, Dit bedrag is zeer hoog om alleen te laten betalen door de gemeente Soest, die geen enkele schuld in deze heeft. Zijn er geen andere gemeenten die in deze zelfde omstandigheden verkeren? Ook in andere gemeenten zullen immers huizen onder dezelfde voorwaarden als te Soest zijn gebouwd. De wethouder VAN ZADELHOFB zal de opmerking van de heer Pieren over het glas bekijken. Het is ook hem ter ore gekomen, dat in het huurcontract staat, dat de ruiten door dubbeldik glas moeten worden vervangen, terwijl er enkel- dik glas in zit. Het is mogelijk, dat deze bepaling auto matisch is overgenomen uit een contract voor een complex, waar wel dubbeldik glas aanwezig is In antwoord aan de heer Van Wely zegt spreker, dat de moeilijkheden inderdaad bij meer gemeenten zijn voor gekomen, niet alleen in Nederland, maar zelfs in het buitenland. Een Duitse professor is na jarenlange ervaring tot de conclusie gekomen, dat het gebruik van perfora- daken alleen goed is, wanneer er voldoende isolatiemate riaal aanwezig is. Dit is hier niet het geval en dat gaat men thans herstellen. Men heeft moeilijkheden met het - dauwpunt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 96