53. - 79. - - 23 mei 1958 - finesses ingaan, daar persoonlijke elementen hierbij zijn be trokken. De bestaande gang van zaken werd voorgezet. Daarna is de geestelijke orde teruggekomen op haar plan het pand te ver kopen. Zij wil het weer zelf in gebruik nemen. Aan de andere kant moest zuster Heymans in verband met haar leeftijd en ge zondheidstoestand haar werk staken. Deze beide factoren hebben geresulteerd in het vaststellen van een termijn, waarbinnen het pand moest zijn ontruimd. Praktisch alle bejaarden zijn inmiddels elders ondergebracht. Het is jammer, dat het zo is gelopen, maar spreker gelooft, dat de gemeente in deze op geen enkel punt blaam treft. De particulieren die zich destijds met deze aangelegenheid hebben bemoeid, hebben ook geen oplossing kunnen vinden. Het college hoopt in de komende raadsvergadering met het definitieve voorstel te komen. Het overleg is praktisch afge sloten. Op één punt moet nog overleg plaatsvinden met de Neder landse Centrale voor de huisvesting van bejaarden. De datum voor dit overleg is reeds vastgesteld. Mevrouw POLET-Musler verheugt het, dat in de volgende raads vergadering verdere voorstellen aan de raad zullen worden ge daan. Hoe eerder met het werk kan worden begonnen, hoe beter. Spreekster meent, dat in de stichting niet de toekomstige bewoners van het tehuis zullen zijn vertegenwoordigd. Het mo derne standpunt oveï het beheer van een dergelijke inrichting is toch, dat men ook hoort de stem van degenen die erin wonen. Het werk moet niet alleen voor, maar ook samen met de bewoners worden gedaan. De heer ORANJE begrijpt, nu een positief voorstel in een vergevorderd stadium blijkt te verkeren, nog minder van de noodzaak van deze nota, die een principiële uitspraak van de raad vraagt. Indien de raad een ander standpunt zou innemen, zou er toch weinig gelegenheid zijn deze zaak te wijzigen. De wethouder DE HAAN zegt, dat men zeer zeker regelmatig contact met de bewoners moet hebben. Deskundigen hebben er over het algemeen echter positief bezviaar tegen bewoners in het be stuur op te nemen. Er kunnen vaak zeer nare situaties ontstaan, wanneer mensen die aan de ene kant bepaalde belangen hebben, aan de andere kant mede beslissen over de behartiging van die belangen. Dit is de ervaring in de tehuizen met een dergelijke situatie. Er is echter wel een behoorlijke schakel mogelijk, waardoor de bewoners de gelegenheid krijgen zich te uiten. Dit alles is een kwestie van nadere uitwerking. Men kan bij voor beeld ook in de groep van vertegenwoordigers van de burgerij een of meer mensen uit de groep van de bejaarden aanwijzen. In antwoord aan de heer Oranje zegt spreker, dat aan deze nota vóór het komende voorstel is gewerkt. Later bleek de voor bereiding van het definitieve voorstel wat sneller plaats te vinden, zodat men een zekere kruising van wegen heeft gekregen. Het is daardoor inderdaad overbodig geworden, dat de raad op dit ogenblik een uitspraak doet. Men kan dit stuk in plaats van als een voorstel beter als een ingekomen stuk beschouwen en het voor kennisgeving aannemen. De VOORZITTER stelt dan voor dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. Daartoe wordt besloten. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft een brief van de heer Rietveld op de lijst van ingekomen stukken gemist. De VOORZITTER? Die brief is nog in behandeling bij B&W. Voorstel tot verlenging termijnen van ontruiming onbewoonbaar- verklaarde woningen (1-1172).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 106