- 23 mei 1958 - 54. 79. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woning Vredehof straat 32 (1-1173). 80. Voorstel tot het verlenen van ontheffingen van de Hinderwet verordening (1-1174). 81Voorstel tot wijziging van het uitbreidingsplan in onderde len voor Soesterberg-dorp (1-1175-6170). He voorstellen sub volgnr. 78 tot en met 81 worden zon der discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 82. Voorstel tot beschikbaarstelling van een extra-krediet voor invoering van het vak scheikunde op de openbare u.l.o.-school (1-1176). He heer VAN ANHEL verwondert het, dat de onderwijscommis sie zonder er een woord over te spreken dit voorstel met algemene stemmen heeft goedgekeurd. Scheikunde is voor het u.l.o. geen examenvak. In het onderhavige geval wil men het vak scheikunde invoeren ten behoeve van de leerlingen, die van het u.l.o. overgaan naar de H.B.S. Hit scheikunde- onderwijs is dus te vergelijken met het onderwijs in de Franse taal op de lagere scholen, in ieder geval op de chris telijke lagere scholen. Haar wordt onderwijs in de Franse taal gegeven, opdat de kinderen bij het voortgezet onderwijs niet geheel onvoorbereid ten aanzien van deze taal zullen zijn. He ouders betalen daarvoor extra. Wanneer voor deze u.1o-school het thans voorgestelde bedrag voor scheikunde wordt gegeven, zullen vanzelfsprekend ook andere u.l.o.- scholen met evenveel motieven dit vragen, He u.l.o.-leerlingen die naar de H.B.S. overgaan, vormen slechts een zeer gering percentage. En zij zullen dan nog meestal naar de H.B.S. A gaan, waar scheikunde ook geen examenvak is. Spreker maakt deze opmerkingen niet uit een oogpunt van bezuiniging of bestedingsbeperking, maar omdat men zich moet realiseren, dat door aanvaarding van dit voorstel toch een hekje van een dammetje gaat. Scheikunde behoort niet op het u1o-leerprogram thuis. Er wordt reeds over geklaagd, dat het leerprogram van het u.l.o. overladen is. Zeer veel kinderen vallen af. Spreker vindt het prachtig, wanneer deze u.l.o.-school zich er voor inspant de overgang van enkele leerlingen naar de H.B.S. wat betreft scheikunde te vergemakkelijken. Hij ziet echter niet in, dat ook de gemeente zich daarvoor moet inspannen. Hij gelooft, dat voor deze lessen net als bij het lager onderwijs ten aanzien van het Frans een bij drage van de ouders moet worden gevraagd. Wil men dit voorstel toch aannemen, dan gaat spreker daarmede akkoord, maar hij vindt dan, dat een extra krediet als het onderhavige een zeer hoge uitzondering moet blij ven. He heer CEEMENS hoeft tot zijn spijt niet de vergade ring van de onderwijscommissie kunnen bijwonen. Anders had hij daar hetzelfde naar voren gebracht als de heer van Andel thans heeft betoogd. Hij onderschrijft het betoog van de heer van Andel volkomen. He wethouder HE HAAN zegt, dat het gemeentebestuur bij zaken als deze steeds koerst op het oordeel van de rijksin specteur voor het lager onderwijs, die tenslotte meer des kundig is dan het gemeentebestuur. Men heeft de ervaring opgedaan, dat deze inspecteur een zuinig man is, die weel, dat de gemeentebesturen het een beetje kalm aan moeten doen - me t -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 108