-11 februari 1958 - 5. Tor mijn genoegen kan ik u nog meedelen dat de uitgaven van Maatschappelijk Hulpbetoon evenals het vorige dienstjaar, ook in 1957 binnen de bij de oorspronkelijke begroting geraam de bedragen zijn gebleven. 56 (67) inwoners worden momenteel geheel of gedeeltelijk voor rekening van de gemeente verpleegd in psychiatrische in richtingen, terwijl in slechts 2 (4) gevallen bijdragen be hoefden te worden verleend in de kosten van verpleging van t.b.c. patiënten. Met de uitbouw, opleiding en oefening van de B.B. werd het afgelopen jaar voortgegaan. Dank zij de onvermoeibare ar beidzaamheid van het plaatselijk hoofd bescherming bevolking de heer Yan Leeuwen konden lege plaatsen worden aangevuld en de paraatheid verhoogd. Het is duidelijk dat een zo omvangrijk apparaat als dat van de B.B.geworteld in vrijwilligheid, bestemd voor de uitvoering van veelsoortige taken, niet met één slag kan ontstaan. Hiervoor is een groeiproces nodig, ook voor de vorming van de publieke opinie. Het is verheugend dat steeds meer blijkt van waardering voor het werk van de B.B» en voor degenen die hun tijd en aandacht hieraan schenken. Evenwel moet er van de zijde van de leiding steeds op gewezen worden van hoedanig belang het is om de onderscheidene cur sussen trouw te bezoeken. De vrouwelijke noodwachters zijn over het algemeen de meest enthousiaste en trouwe bezoeksters van de cursussen. Wat de bedrijfszelfbescherming betreft is de Dalco de andere bedrijven voor. Ik hoop dat de achterstand spoedig zal worden ingehaald. Moge ik dan met de wens besluiten dat het ons gegeven zal worden in 1958 met vrucht voor onze gemeente werkzaam te zijn. De heer VAN WELY dankt namens de raad de voorzitter voor diens gelukwens en voor de uitgebreide wijze, waarop hij de raad een inzicht heeft gegeven in hetgeen in 1957 de revue is gepasseerd. Namens de raad wenst spreker de burgemeester, de secretaris en de ambtenaren - zowel die op het gemeente huis als de elders in de gemeente Soest werkzame ambtenaren - van harte een goed 1958 toe. Hij hoopt, dat het de burgemees ter gegeven zal mogen zijn nog vele jaren zijn beste krachten te wijden aan de gemeente Soest. De VOORZITTER dankt de heer Van Wely voor diens woorden. 1, Vaststelling van de notulen van de vergadering d.d. 17 decem ber 1957. Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken. a. Aanbieding overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeenschap pelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevol king in de kring U IV" van de 3e wijziging begroting 1957 en van de 1e wijziging begroting 1958 met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Besloten wordt overeenkomstig hetgeen omtrent dit stuk is voorgesteld b. Schrijven d.d, 11 januari 1958 van de heer G.van Kleef in houdende verzoek om te besluiten tot de bouw van 160 be jaardenwoningen op het terrein Bosstraat hoek Nieuweweg met voorstel dit in handen te stellen van burgemeester en wet houders ter afdoening. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 10