55. - 23 mei 1958 - met hun financiën. De inspecteur staat op het standpunt, dat alleen uitgaven moeten worden gedaan voor dingen, die zin hebben en die nodig zijn. Ook de inspecteur is van oordeel, dat de ontwikkeling van de tijdsomstandigheden medebrengt de noodzakelijkheid bij het u.l.o. het vak natuurkunde uit te breiden met eenvoudige scheikunde. Voorts is hij van oordeel, dat de ingezonden begroting met zuinigheid is opgesteld. Wan neer deze inspecteur zich dan met dit extra krediet verenigt, dan is het college van oordeel, dat het, gezien de ervaringen met deze inspecteur, geen zin heeft hierover zeer diep te discussiëren. Deswege is ook in de onderwijscommissie over dit punt niet lang gediscussieerd. Het is echter niet juist, dat de commissie zich hier niet mee heeft bezig gehouden. De oorzaak van het vele afvallen van leerlingen zou spreker liever willen zoeken in het feit, dat vele ouders niet luisteren naar het advies van deskundigen en uit een misplaatst standbesef kinderen met een minimale begaafdheid als het ware toch naar een u.l.o.-school toedrijven. Dit gaat ten koste van het geluk van het kind. Na een paar jaar vallen deze kinderen af. Men heeft dan veel geld verspild. Zeer vaak worden deze kinderen - en dit is veel erger voor het karakter van het kind - halve figuren, die net nietdit en helemaal niet dat zijn. Een goede handarbeider is meer waard dan een slechte kantoorbediende. En de laatste groeit vaak uit de mislukte u.l.o.-leerling. De vergelijking met de Franse les op de lagere school gaat niet op, omdat in het onderhavige geval het u.l.o. in het ge ding is, hetgeen geheel iets anders is. De heer VAN ANDEL zegt, dat de wethouder niet is ingegaan op de motieven, die hebben geleid tot het voorstel om op deze u.l.o.-school scheikunde in te voeren. Ook spreker vindt het zeer nuttig, vanneer behalve natuurkunde op de u.l.o.-school ook scheikunde wordt onderwezen. Daar gaat het niet om. Wan neer men dit echter toestaat, kunnen alle u.l.o.-scholen de hiervoor benodigde gelden krijgen. De inspecteur vindt dit na tuurlijk prachtig. De inspecteur is echter geen raadslid. Als raadslid bekijkt men dit anders. Overigens heeft de inspecteur deze uitgave alleen goedgekeurd. Verder niets. Voor zover spre ker weet is nog nooit op een u.l.o.-school scheikunde onderwe zen. Dit is een unicum. Het is onjuist om, ter wille van een gemakkelijke overgang naar de H.B.S. voor slechts enkele leer lingen, de gehele klas op kosten van de gemeente scheikunde- onderwijs te geven. Wanneer op de lagere school kinderen ten behoeve van een gemakkelijke overgang naar de H.B.S. Franse les ontvangen, moeten de ouders daarvoor betalen. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat men bij het diploma u.l.o. A een aantekening voor scheikunde kan behalen. Voor de studie voor huishoudonderwijzeres heeft men deze aantekening nodig. Scheikunde is dus een vak, dat geheel in het kader van het u.l.o. past. Spreekster bestrijdt ten stelligste, dat scheikun de niets met het u.1.o-leerplan heeft te maken. De heer VAN ANDELs Die motivering is ons niet ter kennis gebracht De wethouder DE HAANs Het staat in de stukken. De heer VAN ANDELs Uit de stukken blijkt alleen, dat men dit vak wil invoeren met het oog op de paar jongens en meisjes, die naar de H.B.S. overgaan. De heer PIEREN zegt in Rotterdam het u.l.o. te hebben ge volgd. Daar was scheikunde een verplicht vak. Het is trouwens geen afzonderlijk vak, maar een uitbreiding van het vak natuur kunde - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 110