- 23 mei 1958 - Het verwondert spreker alleen, dat scheikunde nog niet bij het u.l.o. te Soest is ingevoerd. In het ganse land wordt op de u.l.o.-scholen scheikunde onderwezen. De wethouder VAN ZADELHOF! zegt, dat scheikunde en natuurkunde weliswaar veel aanrakingsvlakken hebben, maar toch principieel totaal verschillende vakken zijn. Dit wil hij als v/is- en natuurkundige toch even naar voren brengen. De wethouder DE HAAN zegt, dat Soest ten aanzien van het geven van scheikunde bij het u.l.o. langzamerhand in een uitzonderingspositie is komen te verkeren. De aanvulling van mevrouw Polet komt ook in de stukken voor. Het school hoofd heeft dit argument aangevoerd. Wanneer een schoolhoofd na jaren met deze wens te hebben rondgelopen, hiermede thans naar voren komt, ter wijl dit hoofd als een zeer zuinig man bekend staat, dan is dit een waarborg, dat het invoeren van het vak schei kunde niet wordt voorgesteld uit de overweging? Nu moeten wij er eens iets aardigs bij hebben. De heer CLEMENSs Dan had dit hoofd eerder de gelegen heid gehad scheikunde te geven. De wethouder DE HAAN? Deze man geeft geen scheikunde les. Bij een kleine u.l.o.-school als deze is het boven dien lastiger het leerplan te differentiëren dan bij een grotere school. Nu deze u.1,o.-school wat is gegroeid, is er ruimte gekomen om dit vak in te voeren. Spreker zou liever niet ingaan op de betrekkelijk twij felende uitlatingen van de heer van Andel over de inspec teur. Hij beveelt dit voorstel met v/armte aan. Het college staat hier van harte achter. De normale eisen van het on derwijs worden hierdoor niet overschreden. De heer VAN ANDEL zegt, dat het geenszins zijn bedoe ling is geweest iets ten nadele van de inspecteur te zeg gen. Hij heeft alleen er op gewezen, dat de raad anders oordeelt dan de inspecteur. Voor de raad spelen ook fi nanciële overwegingen een rol. Wanneer spreker uit het be toog van de wethouder de conclusie mag trekken, dat wanneer andere u.1.o-scholen in Soest ook het vak scheikunde wil len invoeren en daarvoor een leerkracht nodig hebben, zij daarvoor eveneens een vergoeding zullen ontvangen, dan is spreker stellig voor dit voorstel, want dat opent dan pers pectieven voor de verbetering van het onderwijs ook op de andere u.l.o.-scholen te Soest. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 83. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het verzoek van het R.K. Schoolbestuur te Soestdijk tot verandering van de sanitaire inrichting in de Mariaschool (1-1177). 84. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de verbetering van een vierde lokaal t.b.v. de openbare u.l.o.-school (1-1178). De voorstellen sub volgnr.83 en 84 worden achtereen- colgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 85. Voorstel tot benoeming van een handwerkonderwijzeres aan de openbare u.l.o.-school (1-1181). De VOORZITTER verzoekt de heren Butzelaar en Pieren met hem het stembureau te vormen. Met algemene (16) stemmen wordt benoemd mejuffrouw J.Folkersma. - 86-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 112