- 23 mei 1958 - 86. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een extra-krediet voor aanschaffing van schoonmaakmateriaal ten behoeve van de open bare kleuterschool aan de Duinweg (1-1179). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 87. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor het herstel van een constructiefout aan de vierpersoonstafels van de openbare school voor g.l.o. te Soest-Zuid (1-1180). De heer CLEMENS merkt op, dat in het voorstel sprake is van een "constructiefout". Hij meent echter, dat de fabriek de tafels heeft gemaakt op aanwijzing van de gemeente. Door de re dactie van het voorstel wordt de indruk gewekt, dat de fout bij de fabriek ligt, en dat is niet juist. De wethouder DE HAAN merkt op, dat er indertijd een teke ning is vervaardigd, aan de hand waarvan de tafels zijn gemaakt. Na vier jaar blijken de tafels niet te voldoen. Wellicht is het ontwerp niet voldragen geweest. Toen dit werd gemaakt, had men namelijk nog geen praktische ervaring met dit model opgedaan. Thans wordt geconstateerd, dat er een constructiefout is ge maakt zonder daarvoor iemand de schuld te geven. De fabriek wordt niet genoemd. De fabriek zal zich om deze voordracht niet rouwig tonen. De ontwerper is niet in dienst van de gemeente. Men kan dus niemand op het strafbankje zetten. De heer CLEMENS wijst er op, dat de opdracht van de gemeente door de fabriek volkomen loyaal is uitgevoerd. Nu het tegenvalt, spreekt men van een constructiefout. Dat wijst op een fout van de fabriek. De wethouder DE HAAN? Neen;: dan was gesproken van fabricage- f out Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan- ge nome n 88. Voorstel tot wijziging van de bouwverordening dezer gemeente (1-1160-6112) 89- Voorstel tot vaststelling van een nieuwe schadevergoedings verordening (1-1152-6108). 90. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de aanschaffing van een vol automatische oliebrander met bijbe horende apparatuur en olietank ten behoeve van de centrale verwarmingsketel voor het gasbedrijf (1-1182). De voorstellen sub volgnr.88 tot en met 90 worden achter eenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 91Voorstel tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst met de P.U.E.M. betreffende de levering van electriciteit aan het openbaar slachthuis (1-6181). De heer ZOETELIEF zegt, dat bij de stukken .alleen het nieuwe en niet het oude contract ter inzage heeft gelegen, zodat een vergelijking niet mogelijk was. De wethouder VAN DEN AREND deelt mede, dat het oude con tract was gebaseerd op een afname van 20.000 kwh tegen 10,5 cent per kwh, terwijl men daarboven 8,3 cent per kwh betaalde. De laatste jaren is het verbruik van elektriciteit door het slachthuis belangrijk toegenomen, In 1957 bedroeg het 44.000 kwh. In verband daarmede is een contract ontworpen, dat is ge baseerd op 35.000 kwh tegen 8,5 cent per kwh, terwijl voor het gebruik daarboven 6,7 cent per kwh moet worden betaald. De heer ZOETELIEF merkt op, dat wanneer het verbuik verle den jaar 44.000 kwh was, men met 35.000 kwh aan de veilige kant is. - Hierop -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 114