- 23 mei 1958 - 58. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 92. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten (IV-1186). De heer ORANJE vraagt, of de gemeente deze gelden krijgt doorgeleerd tegen dezelfde voorwaarden als waar voor de Bank voor Nederlandsche Gemeenten ze heeft geleend. De VOORZITTER zegt, dat men dit langzamerhand niet meer weet. De vorige leningen kwamen uit de opbrengst van een bepaalde door de Bank voor Nederlandsche Gemeenten afge sloten lening. Op het ogenblik krijgt de Bank voor Neder landsche Gemeenten haar financieringsmiddelen uit allerlei bronnen; gedeeltelijk via openbare leningen, maar ook voor een deel via onderhandse leningen. De voorwaarden waartegen de Bank voor Nederlandsche Gemeenten leent kent het ge meentebestuur veelal niet. Men weet het alleen van de on langs afgesloten lening van 100.000.000,Maar de Bank voor Nederlandsche Gemeenten leent op het ogenblik ongeveer 200.000.000,- uit. Waar de andere leningen vandaan komen, weet het college niet en de voorwaarden van deze leningen kent het dus ook niet. De heer ORANJE s Is in deze pot niet begrepen het geld, dat het rijk uit de gewone middelen verstrekt? De VOORZITTER? Dat is mij niet bekend. Men vraagt rente en een eventueel strafagio en voorts een bepaald aandeel in kosten die nog niet vaststaan. De heer ORANJE wijst er op, dat men zich ten aanzien van de middelen, die her rijk beschikbaar stelt, moet rea liseren, dat het rijk daarvoor geen enkele cent rente betaalt. Het zijn de belastingduiten van het Nederlandse volk, die aan de gemeenten eventueel doorbetaald worden tegen 5^ rente. Spreker gelooft niet, dat men daaraan zal kunnen ontkomen, maar het heeft zijn nut zich dit toch even te realiseren. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 93. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten (IV-1189). De heer ORANJE vraagt, hoe Soest staat met het aflos sen van zijn kortgeidschuld De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat deze schuld iedere dag varieert. Zij bedroeg 3.000.000,Naar schatting zal men aan het einde van het jaar hier 1.400.000,op zijn ingelopen, zodat dan de vlottende schuld 1.600.000, zal bedragen. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 94. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de bouw van een tweede R.K, school voor g.l.o. te Soesterberg (1-1183). De VOORZITTER zegt, dat de R.K. school te Soesterberg de eerste is die profiteert van de mogelijkheid van geld leningen via het ministerie van onderwijs, kunsten en we tenschappen. Hij heeft goede redenen om aan te nemen, dat de beide andere scholen te Soesterberg binnenkort zullen volgen. De minister heeft medegedeeld te verwachten, dat het urgentieprogram voor 1958 wat scholenbouw betreft zal worden verwezenlijkt. En de beide andere scholen staan ook op het urgentieprogramo - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 116