- 23 mei 1958 - 59. De heer ORANJE is zeer verheugd over deze mededeling. De heer PIEREN zegt, dat vele Soesterbergers over deze me dedeling verheugd zullen zijn. De minister heeft medegedeeld zeer goede hoop te hebben, dat het urgentieprogramma verwezen lijkt zal worden. Spreker hoopt nu maar, dat die hoop niet ver vliegt. Hij dringt er op aan, dat het college, wanneer maar enigszins de kans bestaat, dat die hoop wel zal vervliegen, met die bewuste vuist, waarover een vorige keer is gesproken, in Den Haag zal aandringen op oplossing van de noodtoestand te Soesterberg. Wat denkt het college te doen om in september de uitbreiding van het aantal leerlingen op te vangen? De heer VAN ANDEL beluistert in de woorden van de voorzit ter ook toekomstmuziek voor de christelijke school te Soester berg. De urgentie van de verschillende scholen kan hij niet be oordelen. Om de christelijke school te bereiken moeten de kin deren echter een levensgevaarlijke weg afleggen, terwijl in de vlak bij de vliegbasis gelegen lokalen het geven van les vrij wel onmogelijk is. Yele ouders hebben daarom hun kinderen naar de openbare school gezonden, hoewel zij voorstanders van chris telijk onderwijs zijn. Verwacht wordt, dat dit jaar met de andere scholen kan wor den begonnen. Betekent dit, dat men op 29 december met de bouw begint? Kan hierover iets naders worden medegedeeld? De VOORZITTER heeft de gefundeerde hoop, dat binnenkort de v/ensen van de christelijke school in vervulling zullen gaan. De eerste drie maanden van de nieuwe cursus zullen alle drie de scholen te Soesterberg zich moeten behelpen. De R.K school komt op dat moment drie lokalen tekort, de openbare school twee lokalen en de christelijke school édn lokaal. Het is natuurlijk onverantwoord voor die korte periode noodlokalen te bouwen. Er zal op de een of andere manier - bij voorbeeld door een rouleringssysteem - een oplossing moeten worden ge vonden. De verwachting is, dat de tweede R.K. school het eerst klaar zal zijn. Dit is een school van zes lokalen, waarvan het schoolbestuur er vier direct nodig heeft. Er blijven dan twee lokalen over om de andere scholen te helpen. Over de termijn voor de bouw van de andere scholen kan spreker niets zeggen. Hij vermoedt, dat wat de christelijke school betreft aanmerkelijke tijd voor einde december en dat wat de openbare school betreft een redelijke termijn voor einde december met de bouw kan worden begonnen. De wethouder VAN ZADELHOPP kan de heer Pieren nog de ver zekering geven, dat de voorzitter welhaast een wekelijkse pen deldienst naar Den Haag onderhoudt om achter deze scholen aan te zitten. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 95. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met Amersfoort inzake een regionaal woonwagenkamp (1-1185-6188) Dit voorstel wordt aangehouden. 96. Voorstel tot aankoop vans a. grond, bestemd voor verbreding van Zoetelief (1-6185); b. grond, bestemd voor verbreding van Plekkepoel-Meijer c.s. (1-6186); c. grond, bestemd voor verbreding van van Schadewijk (1-6187). d. grond, bestemd voor verbreding van Voskuilen (1-6201). de Nieuweweg, van J.D.L. de Nieuweweg, van C.M. de Noorderweg, van P.C. de Birkstraat, van J. - Deze -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 118