- 23 mei 1958 - 60 Deze voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij wordt aangetekend, dat de heer Zoetelief ten aanzien van het voorstel onder volgnr. 96a buiten stemming is gebleven. 97. Voorstel tot verkoop van; a. een perceel bouwterrein, gelegen hoek Birkstraat/Eiken- laan aan J. de Jong (1-6183). De VOORZITTER deelt mede, dat het college dit punt aanhoudt De heer ORANJEWordt het aangehouden of teruggenomen? De wethouder VAN ZADELHOEP; Hier kan men het beste zeg gen voorlopig teruggenomen. b. een perceel bouwterrein, gelegen op de hoek van de Boni- faciusstraat/Meidoornweg, aan P.C. van Schadewijk (1-6184) 98. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 17 december 1957? afd.I, nr.5008, tot verpachting van grond aan diverse personen (1-1184). 99» Voorstel tot verhuur van een sportveld, gelegen nabij de Ferd.Huycklaan aan de M.H.C. "Soest" (1-6189). De voorstellen sub volgnr.97b tot en met 99 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 100. Voorstel tot benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand (IV-1187). De VOORZITTER verzoekt wederom de heren Butzelaar en Pieren met hem het stembureau te vormen. Met algemene (16) stemmen wordt benoemd de heer P. Boererna De VOORZITTER dankt de heren Butzelaar en Pieren voor de hedenavond door hen in het stembureau verrichte werk zaamheden. 101. Voorstel tot wijziging van de begrotingen 1957 en 1958 (IV-1188). 102. Voorstel tot ruiling van grond aan de Soesterbergsestraat/ Birkstraat met H. Kinderdijk (1-6202). De voorstellen volgnrs. 101 en 102 worden achtereen volgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 103. Voorstel tot onteigening van enige percelen grond, gele gen op de Soester Eng (1-1190). De heer ZOETELIEF zegt, dat de raad hedenavond dit ge drukte stuk op zijn tafel heeft gekregen. Daarin staat; "Voor de weerlegging van de bezwaarschriften mogen wij u verwijzen naar het bij de stukken ter inzage gelegde advies van de hoofdingenieur-directeur van de volkshuis vesting en de bouwnijverheid te Utrecht." Vanavond om vijf uur is het spreker voor het eerst gelukt de op dit voorstel betrekking hebbende stukken te zien te krijgen, maar het advies van de hoofdingenieur directeur was er niet bij. Hij heeft veel waardering voor het elan waarmede de ambtenaren in deze hebben gewerkt. Drie-vierde van de raadsleden weet echter niets van dit belangrijke punt, waarover toch eigenlijk alle raads leden hun gedachten moeten laten gaan. De wethouder VAN ZADELH0FF zegt, dat dit stuk zeer veel haast heeft. Het advies van de hoofdingenieur directeur is op gisteren gedateerd. Er was alleen nog gelegenheid dit punt in de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplannen te behandelen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 120