- 25 mei 1958.- De heer ZOETELIEF zegt, dat de meeste raadsleden over dit punt niet kunnen oordelen. Alleen de leden van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplannen en de leden van het.colle ge zijn met het advies van de hoofdingenieur-directeur op de hoogte De VOORZITTER heeft begrip voor de bezwaren van de heer Zoetelief. Daar verschillende leden voorlezing van het advies van de hoofdingenieur-directeur op prijs blijken te stellen, doet hij te 21.15 uur, de vergadering overgaan in ene met gesloten deuren. Nadat te 21.45 uur de deuren wederom zijn geopend, wordt het voorstel, aangevuld met de bepaling dat op de grond woningen gebouwd zullen worden voor de verhuur in een huurklasse van 12,-tot 16,— per week, zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Na namens de heer Van Zadelhoff de raadsleden te hebben verzocht na afloop van de raadsvergadering nog enige tijd bijeen te blijven, sluit de voorzitter de vergadering. TypiRvD Colls Aldus vastgesteld in de openbare vergade ring van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 28 s.ugustus 1958. De secretaris, De voorzitter, De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 122