- 17 juni 19 58 - I O U L E N 62. van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op dinsdag 17 juni 1958, te 19.15 uur. VOORZITTER! de burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS! J» Dobben, loco-secretaris. Tegenwoordig de ledeni C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.J.S. ClemensT. Dorresteijn, P. Grift, K. de Haan A.P. Hilhorst (iets later), H.C. KLarenbeek, mevrouw S.G. 1 ndweer-de Visser, Br. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M, Polet-MuslerP.H. Versteijne, M.M. van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.B.L. Zoetelief. Afwezig de leden? H.A. Butselaar en J.A. Schaafsma. Be VOORZITTER open de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat de heer Schaafsma bericht van verhindering heeft gezonden, terwijl de heer Butzelaar heeft bericht waarschijnlijk later ter vergadering te zullen komen. 104. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden. Be VOORZITTER verzoekt de heren Borresteijn, Klarenbeek en Pieren de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven te vormen. Hierop schorst hij gedurende enkele ogenblikken de ver gadering teneinde de commissie tot onderzoek van de geloofs brieven in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten. Ha hervatting der vergadering deelt de heer PIEREN namens de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven mede, dat zij de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Be VOORZITTER stelt dan voor benoemd te verklaren de heren van Andel, van den Arend, Berkelbach van der Sprenkel, Brouwer, de Bruin, Bijkstra, mevrouw van Goor-Cleton, de heren Grift, B. de Haan, E. de Haan, Hilhorst, Hom, Kalden, Klarenbeek, Oranje, Pieren, mevrouw BAct-Musler en de heren van Roomen, Bu Toij van Hees, Versteijne en van Zadelhoff. Daartoe wordt z.h.st. besloten. Do VOORZITTER dariLt de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven voor de door haar verrichte werkzaamheden. 105. Inge k omen s tukken a. Verzoek van de heer T« Rietveld d.d. 14 mei 1958 inzake de indiening van een tweede contra-memorie, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. b. Aanbieding overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeenschappe lijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de kring U IV" van de rekening van inkomsten en uitgaven over 1957 met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. c. Overlegging processen-verbaal ingevolge de artikelen M 6 en N 24 van de Kieswet met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. d. Verzoek om ontslag van de heer Chr. de Vries als onderwijzer van de openbare u.l.o. school met voorstel dit te verlenen met ingang van een nader door B&W te bepalen datum. e. Jaarverslag over 1957 van de Stichting Borgstellingsfonds voor de Gelderse Vallei met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. fVerzoek van de heer J.C.ÏÏ. Klapper d.d. 11 juni 1958 om vergoeding van de onderwijskosten van zijn zoon met voorstel dit in handen te stellen van B&W om pre-advies. g. Klacht van de heer A.J.J. de ruiter inzake uitmonding van een'gedeelte van de riolering in een open sloot langs de Peter van denBreemerweg met voorstel dit schrijven te stel len in handen van B&W ter afdoening. - Besloten -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 124