- 17 juni 1958. Besloten wordt overeenkomstig hetgeen omtrent deze stukken is voorgesteld. 106. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de uitbreiding van de rijwielstalling van de openbare u.l.o school 1-119 2). 107. Voorstel tot medewerking ingevolge artikel 50 der iCLeuter- onderwijswet voor het maken van een zandbak bij de Chr. Kleuterschool te Hees (1-1191). 108.Voorstel tot vaststelling van de vergoeding als bedoeld in artikel 101 bis der Lager-onderwijswet 19 20 (vakonderwijzers) over het jaar 1957 (1-1193). 109.Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de bouw van een speel- werklokaal voor de Christelijke kleuterschool te Soesterberg (1-1194). 110.Vaststelling besluit tot verdaging van de beslissing op het ontwerp uitbreidingsplan Oude Tempel (1-6252), 111.Voorstel tot het verlenen van een bijdrage ten behoeve van de schooltandverzorging (IAD-1195). Z.d. en z.h.st. wordt overeenkomstig de volgnummers 106 tot en met 111 besloten. 112.Voorstel tot het verlenen van medewerking aan een viertal verzoeken van het bestuur van de Vereniging "Een school met den Bijbel" te Soest inzake aanschaffing van diverse benodigdheden voor de Christelijke kleuterscholen te Soest (1-1197). Be VOORZITTER deelt mede, dat de financiële commissie met dit voorstel akkoord gaat onder voorbehoud, dat ook de onderwijscommissie zich ermede kan verenigen. Be onderwijs commissie is daarna eveneens met het voorstel akkoord ge gaan. Hierop wordt het voorstel z.h.st. aangenomen. 113.Voorstel tot benoeming van een onderwijzer aan de open bare u.l.o.school (1-1200). Be VOORZITTER verzoekt de heren Clemens en Oranje met hem het stembureau te vormen. Met algemene 16stemmen wordt benoemd de heer A, Pesch. Be VOORZITTER dankt de heren Clemens en Oranje voor de door hen genomen moeite. (Be heer Hilhorst komt, te 19.40 uur, ter vergadering.) 114. Voorstel tot het aangaan van een geldlening groot 33.500, (IV-1199). 115.Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting over het dienstjaar 1957 IV--1196). 116.Voorstel voor de bouw van 14 woningwetwoningen aan de Schaepmanstraat-Thorbeckestraat IV-1198 Z .den z.h.st. wordt overeenkomstig de volgnummers 114 tot en met 116 besloten. 118, Be VOORZITTER voegt aan de agenda toe een voorstel om voor de bouw van een christelijke school te Soesterberg een krediet van 175.000,— te verlenen. Baarbij behoort een voorstel tot het aangaan van een geldlening van 175.000,met de N.V. Bank voor Nederlandsche (Gemeenten tegen de volgende voorwaardenj rente 5 dertien jaar fix; mogelijkheid van vervroegde aflossing na tien jaar; opname half juli. Be financiële commissie gaat met dit voorstel akkoord. Bit voorstel wordt z.h.st. aangenomen. 119. Vervolgens brengt de VOORZITTER nog een nagekomen voorstel ter tafel, namelijk tot verkoop van de villa "Overhelde" gelegen aan de Soesterbergsestraat 105, aan de heer KuyndersBij het huis behoort 2040 m2 grond. - Met -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 126