- 17 juni 1958 - 64. Met betrokkene is onderhandeld, waarbij is overeengekomen, dat de gemeente een prijs zou vragen overeenkomstig het advies van een taxatiecommissie. Leze commissie heeft de prijs op 35.000,— gesteld. Het college acht deze prijs redelijk en ook de heer Kuynders heeft zich er mede akkoord verklaard. Het perceel wordt zo verkaveld, dat het in overeenstemming is met het uitbreidingsplan ter plaatse. Langs het huis zal vanaf de Soesterbergsestraat een weg komen, die dient ter ontsluiting van het tussen de Soesterbergsestraat en de Vosseveldlaan gelegen gebied. Het huis komt dus op de hoek van de Soesterbergsestraat en de nieuwe weg te liggen. Le heer ORANJE vraagt, of het door de voorzitter genoemde bedrag het eindbedrag is. Of krijgt men nog met bijkomende kosten te maken. De VOORZITTER zegt, dat het door hem genoemde bedrag het eindbedrag is. De verkoop geschiedt niet via een makelaar. De heer ORANJE; De overschrijvingskosten komen voor reke ning van de koper? De VOORZITTERS Inderdaad. De heer VAN WELY vraagt, of het niet mogelijk was dit punt normaal op de agenda te plaatsen. Met hem zal het waarschijnlijk verscheidene raadsleden moeilijk vallen zich een beeld te vormen van de situatie, die zal ontstaan door de nieuwe weg. Wanneer een tekening voor de raadsleden ter inzage had geleden, hadden zij kunnen zien, hoe de situatie precies zal worden. Van het desbetreffende perceel weet spreker weinig of niets. Hij dringt er op aan in het vervolg dergelijke voorstellen op de agenda te plaatsen en de daarbij behorende stukken voor de raadsleden ter inzage te leggen. De VOORZITTER zegt, dat het uiteraard beter is, wanneer de op een voorstel betrekking hebbende stukken voor de raadsleden ter inzage worden gelegd. Dit is hier echter niet mogelijk ge weest. Eerst 14 juni is namelijk binnengekomen de brief, waarin de heer kuynders mededeelt met de prijs akkoord te gaan» Daarbij deelde de heer Kuynders ook mede, het in verband met de finan ciering van de aankoop op prijs te stellen, indien in deze raadsvergadering nog dit besluit zou worden genomen. Dit is de reden, waarom dit voorstel zo laat ter tafel wordt gebracht. Overigens zal de verkaveling en de aanleg van de nieuwe weg geschieden overeenkomstig het uitbreidingsplan Soest-Zuid, dat door de raad is vastgesteld. De heer ORANJE; Het betreft dus alleen dat gedeelte van het kavel, dat van gemeentewege niet verder gebruikt zal worden? De VOORZITTER;Inderdaad. Hierop wordt het voorstel z.h.st, aangenomen. Vervolgens sluit de voorzitter, te 1945, de vergadering, waarna de raad in besloten zitting bijeen blijft. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 28 augustus 1958. De secretaris De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 128