-11 februari 1958 - Mevrouw LANDWEER-de Yisser vraagt, of dit stuk in plaats van ter afdoening, om preadvies in handen van B&W kan worden gesteld, opdat de raad weet, wat er aan de heer Yan Kleef zal worden geantwoord. Mevrouw POLET-Musler sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Landweer. Met veel genoegen heeft zij gehoord, dat de voorzitter in zijn nieuwjaarsrede zeidedat de raad binnenkort voor stellen zullen bereiken met betrekking tot het probleem van de huisvesting en verzorging van bejaarden. Wanneer zal dit "binnenkort" ongeveer zijn? De heer YAR ANDEL vraagt, of hetgeen de burgemeester in zijn nieuwjaarsrede heeft aangekondigd tevens betrekking zal hebben op de bejaarden, waarvan in het onder b vermel de stuk sprake is. Of zal het een algemene beschouwing van B&W over het bejaardenprobleem in het algemeen zijn? De heer YAN 1ELY heeft indertijd een onderhoud met een van de bestuursleden van "Rustenburg" gehad. Daarbij is hem medegedeeld, dat de kans bestond, dat het bestuur een obligatielening zou kunnen plaatsen. Het bedrag van 100.000,-- werd daarbij zelfs genoemd. Daardoor zou deze vereniging de grond kunnen betalen. Later heeft spre ker hier nooit meer iets van gehoord, Is het college hier over iets bekend? De wethouder DE HAAN herinnert er aan, dat een paar jaar geleden op lofwaardig initiatief van de heer Van Kleef is opgericht "Rustenburg", een vereniging die zich zou bezighouden met het bevorderen van het stichten van bejaardenwoningen. Het gemeentebestuur heeft met deze ver eniging contact opgenomen, eensdeels om te weten wat er leefde, anderdeels om ze te behoeden voor eventuele exces sen. In die periode opereerden in deze gemeente enige lie den met wel eens wonderlijke bedoelingen en men kon niet weten, of deze mensen niet zouden proberen financiële ma nipulaties uit te voeren met behulp van overigens bona - fide mensen. In februari 1956 heeft het college een onderhoud gehad met de heer Yan Kleef, die optrad namens de vereniging "Rustenburg". Hem is toen medegedeeld, dat - gelijk het college bij informatie was gebleken - er geen enkele kans bestond, dat zijn vereniging zou kunnen optreden als wo ningbouwvereniging, omdat de minister op het standpunt staa,t, dat woningbouwverenigingen op dit terrein niet be horen te worden toegelaten. Het college heeft de heer Van Kleef toen geadviseerd, even af te wachten het rapport van de gemeentelijke adviescommissie en hem is voorts me degedeeld, dat dan zou worden nagegaan of er voor hem op dit terrein een taak kon liggen. Nadat bedoeld rapport was verschenen is de vereniging "Rustenburg" geadviseerd zich om te zetten in een belangengemeenschap of belangenvere niging. De notaris ter plaatse, die deel had uitgemaakt van de commissie, kwam tot hetzelfde advies. Namens "Rus tenburg" heeft de heer Van Kleef daarop verklaard? wij gaan door, wij moeten toch een woningbouwvereniging hebben. De notaris heeft vervolgens op eigen gelegenheid ten de- partemente geïnformeerd en is toen tot de conclusie gekomen, - dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 12