Nr. 6. - 28 augustus 1958 - 65. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 28 augustus 1958, te 19.15 uur. VOORZITTER: de burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de leden: C. van Andel, J. van den Arend, A.Brou wer, ÏÏ.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, P. Grift, IC. de Haan, A.P. Hilhorst, A.C. Klarenbeek, mevrouw S.G. Land weer-de Visser, Lr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, P.H. Versteijne, M.M. van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule.» Vervolgens stelt hij aan de ordes 120. Onderzoek van de geloofsbrief van het nieuw benoemde lid B.H.A. Elbertse, zulks als gevolg van de ontslagname van het lid Mr. A.A.H. Du Toy van Hees. De VOORZITTER verzoekt de heren van Andel, Butzelaar en Grift de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief te vormen en schorst de vergadering. Na hervatting der vergadering deelt de heer VAN ANDEL namens de commissie mede, dat zij de geloofsbrief in orde heeft bevonden en mitsdien adviseert tot toelating van de heer B.H.A. Elbertse. Op voorstel van de voorzitter wordt daartoe, zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming, besloten. De VOORZITTER dankt de leden van de commissie van onder zoek voor de genomen moeite en stelt aan de ordes 121. Vaststelling notulen van de raadsvergaderingen d.d. 25 mei 1958 en 17 juni 1958. De notulen van de beide vergaderingen worden zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 122. Ingekomen stukken. a. Nota omtrent belemmeringen voor het volgen van het buiten gewoon lager onderwijs voor zwakzinnigen, met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw POLET-Musler heeft de nota met belangstelling ge lezen. Daaruit blijkt dat het bezoeken van de school voor zwak zinnigen vaak veel te wensen overlaat. Spreekster vraagt of het college bereid is een volgende keer een overzicht te geven van het aantal leerlingen dat de verschillende scholen bezoekt met een toelichting van de schoolarts, resp. het hoofd der school, over de vraag of dit aantal hoger moest zijn. De heer ORANJE sluit zich aan bij het gesprokene door mevrouw Polet en hoopt dat de raad het ermede eens zal zijn, dat de richtlijnen van de nota dienen te worden gevolgd. De wethouder DE HAAN zegt dat het college aan het verzoek van mevrouw Polet wel kan voldoen. Het verheugt spreker, dat de nota weerklank vindt in de raad. Het college heeft altijd geprobeerd zo soepel mogelijk te zijn, teneinde daardoor de weerstand van de ouders zo gering mogelijk te maken, daarbij de redelijkheid en de gemeentefinanciën in het oog houdende. Het is bereid bij de aanvang van de nieuwe lichting de gang van zaken ruimer uiteen te zetten. Van de zijde van de scholen wordt alle aandacht aan het probleem besteed, opdat de ervoor in aanmerking komende kinderen deze school zoveel mogelijk be zoeken. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 130