- 28 augustus 1958 - 67. De heer VAN WELY zegt dat hij, wanneer iemand na afkeuring nog in staat is een jaar dienstte doen, daar niets op tegen he e f t De VOORZITTER wijster op, dat wanneer de arts ten aanzien van iemand die zijn werk steeds nog heeft gedaan, tot de con clusie komt, dat hij met het oog op zijn leeftijd zijn taak liever moet neerleggen, het toch geen urgent geval is, zodat aan het dienstverband onmiddellijk een einde zou moeten worden gemaakt Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aan- genomen. 124. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet groot 3.500,voor de aanleg van een sportterrein door de Buurt vereniging "Oranje" te Soesterberg (1-1204). De wethouder VAN ZADELHOEF deelt mede, dat het college dit voorstel aanvankelijk niet in deze vergadering had willen behan delen, omdat het niet wist op welke wijze de velden door deze vereniging zouden worden verhuurd. Het bestuur had het college medegedeeld, dat er aan het verhuren van dit terrein haken en ogen zaten. Vanochtend heeft de voorzitter van de vereniging spreker medegedeeld, dat het bestuur met het afsluiten van het huurcontract heeft gewacht tot het wist, dat de gemeente bereid zou zijn het veld in orde te brengen. Spreker stelt de raad voor het voorstel te aanvaarden onder de conditie dat B&W goed nagaan, of het huurcontract geen moei lijkheden oplevert. Dat het veld niet op zondag mag worden bespeeld is geen bezwaar, omdat de korfbalvereniging alleen op zaterdagnamiddag speelt. Een ander bezwaar was, dat de heer Nout het recht wilde hebben binnen deze tien jaar het tanksta tion eventueel naar achteren te verplaatsen. De diepte van het terrein is 180 meter en als de heer Nout voor de verplaatsing van het tankstation geen 180 meter nodig heeft, blijft er vol doende ruimte voor een speelveld over. Spreker stelt voor het voorstel te aanvaarden onder de conditie dat B&W er nauwlettend op zullen toezien, hoe het terrein door de desbetreffende vereniging wordt verhuurd. De raad gaat met het gesprokene door de wethouder stil zwijgend akkoord. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 125. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge art.72 der Lager-onderwijswet 1920 voor aanschaffing stofzuiger ten behoe ve van de Ghr. school op Hees (1-1205). 126. Voorstel tot het vaststellen van een looncompensatieregeling voor secretaris en ontvanger (IV-1201). 127. Voorstel tot het aangaan van een geldlening ad 157.000,met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten (IV-1202). 128. Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht aan de P.U.E.M. N.V. (1-6330). 129. Voorstel tot vernieuwing van de vloer in de kleedgelegenheid in het gymnastieklokaal in de Kerkebuurt (1-1207). De voorstellen 125 tot en met 129 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 130. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor aanleg van een riolering ten behoeve van de woningen aan de Generaal Spoorstraat te Soesterberg (1-1209). De heer CLEMENS verheugt zich over dit voorstel, maar zou liever hebben gezien, dat de riolering in Soesterberg, nu de rioolwaterzuiveringsinstallatie in staat is te ontvangen, ge heel in orde zou komen. Dit zou ook in het financieel belang - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 134