- 28 augustus 1958 - 68. van de gemeente zijn, omdat dan de rioolToelasting aan de orde komt. Spreker dringt er daarom op aan, aansluiting op de riolering voor geheel Soesterberg ten spoedigste mogelijk te maken. De wethouder VAN ZADELHOFP acht het niet mogelijk in de nabije toekomst aan het verzoek van de heer Clemens te voldoen. Soesterberg heeft voor het grootste deel riolering volgens het nieuwe systeem. De raad zal een voor stel bereiken tot aansluiting van de woningen der gemeente op de desbetreffende riolen, welk voorstel een bedrag van 28.000,zal vergen. De eigenaren aan de wegen waarin riolering aanwezig is, zullen zich ook moeten aansluiten. Verder zal in Soesterberg, evenals in Soest, moeten wor den begonnen met aansluiting op die punten, waar het het meest noodzakelijk is. Verder te gaan is in verband met de kosten niet mogelijk. Alleen voor de toevoerriolen zal 1,5 h 2 miljoen nodig zijn. Er zal dus volgens een zeker urgentieplan te werk moeten worden gegaan, Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 131. Voorstel tot ruiling van grond gelegen aan en nabij de Hellingweg met J. van den Broek (1-6331). 132. Voorstel tot aankoop van gronds a. gelegen nabij de Vredehofstraat van Hare Koninklijke Hoogheid Wilhelmina, Helena, PaulineMaria, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz. (1-6333) b. gelegen aan de Beukenlaan van P. Verwoerd (1-6341); c. gelegen aan de Beukenlaan van J.P. G-raadt van Roggen (1-6345)9 d. gelegen tussen de Brikstraat en de G-allenkamp Pelsweg van C. Rijkaart (1-1216); e. gelegen nabij de Oude Utrechtseweg van J.H.B.A.G. Hol- tus (1-1217). 133. Voorstel tot het verlenen van een voorschot aan de woning stichting "Ons Belang" te Amersfoort (IV-1208). 134. Voorstel tot oninbaarverklaring van een aantal posten over het dienstjaar 1958 (IV-1206). 135. Voorstel tot wijziging van de begroting voor het dienst jaar 1958 (aanschaffing rekenmachine gemeente-ontvanger). 136. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake de tewerkstelling van gehandicapten (III-1210). 137. Voorstel tot het verlenen van een extra-krediet voor; a. aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de open bare lagere school Soest-Zuid (1-1211); b. aanschaffing van 16 leerlingensets ten behoeve van de openbare lagere school Soest-Zuid (1-1218). 138. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van de R.K. U.L.0. school voor aanschaffing van leerlingensets en leermiddelen (1-1212). De voorstellen 131 tot en met 138 worden achtereen volgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 139. Voorstel tot verweer tegen de rechtsvordering ingesteld door J. Vroege te Voorburg, zulks in eerste aanleg en zo nodig in hoger beroep en in cassatie (1-6344). De heer HILHORST is van oordeel, dat iemand van vordering geen schade mag ondervinden. Naar hij meent is - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 136