- 28 augustus 1958 - 70. 142. Voorstel totg a. huur van grond gelegen aan de Ferd. Huycklaan van P.G. Wantenaar (1-6343); b. verhuur van grond gelegen aan de Ferd. Huycklaan aan de R.K. Sportvereniging B.D.C. (1-6346). 143. Voorstel tot het verlenen van een voorschot als "bedoeld in artikel 35? lid 6 van het besluit B.L.0. aan de vereniging "Trein 8«28 H.IJ.S.M#voor het jaar 1958 (1-1215). 144. Voorstel inzake het verlenen van een voorschot i.v.m. de salarismaatregelen ten behoeve van het lager- en middel baar personeel per 1 april 1958 (IV-1219). Be voorstellen 142 tot en met 144 worden achtereen volgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 145. Voorstel inzake het huren van een tweede noodlokaal ten behoeve van de Chr. v.g.1oschool (1-1220). 146. Voorstel inzake het verlenen van een tegemoetkoming inge volge art.13 van de L.~o.wet 1920 (1-1222). 147. Voorstel tot het verlenen van medewerking tot de aanschaf fing van leermiddelen en gereedschappen t.b.v. de Chr. v.g.1oschool (1-1221). Be voorstellen 145 tot en met 147 worden achtereen volgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 148. Voorstel tot? a. aankoop van grond? gelegen op de Soester Eng? tussen Talmalaan en Balweg? van E. las van Bennekom te Hilver sum. Be heer HILHORSÏ feliciteert het college met het langs minnelijke weg verkrijgen van de grond? waardoor onteige ning overbodig is en geen vertraging wordt ondervonden. Spreker vreest echter? dat bij onteigening van gronden in de omgeving het bedrag van 1?50 als grondslag zal kunnen v/orden genomen. Hij wil daarom in de notulen vastgelegd zien? dat het bedrag van 1?50 maar toevallig is. Be wethouder VALT ZABELHOFF zou het bedrag van 1,50 niet willen wijzigen? noch iets in de notulen willen vast leggen. Bij hun contact met het gemeentebestuur hebben taxateurs laten doorschemeren? dat 1,50 aan de lage kant is en tenminste 1,75 zou moeten zijn. Ten aanzien van een van de terreinen heeft het college de eigenaar reeds laten weten? dat het bereid was 175 te betalen. Be ge meente koopt ook niet van de oorspronkelijke eigenaar? maar van iemand die de grond tussentijds ad 1,80 heeft gekocht. Bij taxatie van grond in de omgeving kan op deze prijs van 1?80 worden gewezen. Hu het toch in de notulen komt? zal de heer Hilhorst hiermede wel tevreden zijn, Be heer HILHORST merkt nog op? dat het eigenlijk geen koop is? maar dat er een ruiling achter zit. Be wethouder VAN ZABELHOFF wil niet de suggestie laten postvatten dat het een ruiling is en dat de grondprijs eigenlijk hoger ligt. Be gemeente koopt grond en de eige naar kan straks grond van de gemeente kopen? maar dit is geen ruiling. Be heer HILHORST is van oordeel? dat wanneer iemand een koe verkoopt onder het beding dat hij van de koper een varken kan kopen? er toch wel degelijk sprake is van ruiling. - Be -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 140