- 28 augustus 1958 - De wethouder VAN ZADELIiOFF; U kunt het wel "ruiling" noemen, maar het betekent niet dat op de grond geld wordt toegelegd. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenome 148. Voorstel tot? b. het aangaan van een overeenkomst tot ontbinding van pacht betreffende het perceel kadastraal bekends gemeente Soest, sectie H, nr.6901, gelegen aan de Dalweg (1-6352). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 149. Voorstel tot het bouwen van woningwet-woningen tussen Talmalaan en Dalweg, Mevrouw POLET-Musler zou in een volgend complex ook gaarne kleinere huizen opgenomen zien en wel met het oog op de kleine gezinnen die, nu de huur nogal hoog wordt, liever een kleinere woning hebben. Voorts vraagt spreekster, of reeds iets over het resultaat van de aanbesteding kan worden medegedeeld. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt rnede, dat het in de bedoe ling ligt het volgend jaar op dit terrein etagewoningen te bouwen, waaronder ook woningen voor bejaarden en kleine gezin nen in het algemeen. De aanbesteding heeft hedenochtend plaatsgehad. De begro ting van gemeentewerken was 13.000,per woning. De prijs van de door de gemeente gebouwde woningen heeft 12.237,-- bedragen, terwijl de laagste inschrijver, de heer Schoonder- beek uit Hoogland, heeft ingeschreven voor 840.000,of 12.000,per woning. Bovendien worden de voortuinen over eenkomstig het verlangen van de grondcornmissie weer aan de be woners gegeven. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 150. Voorstel tot wijziging van een servituut, bestaande ten laste van het kadastrale perceel sectie H, nr.7402 (garage Stam). De VOORZITTER deelt mede, dat van omwonenden bezwaren zijn ingekomen, reden waarom hij dit voorstel aanhoudt. 151. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet t.b.v. aan schaffing van een noodlokaal voor de openbare lagere school te Soesterberg. De heer PIEREN zegt, dat uit dit agendapunt blijkt, dat de verbouwing van de openbare school voorlopig weer is uitge steld, hetgeen vooral voor vele Soesterbergers een grote te leurstelling is. Uit in vorige raadsvergaderingen door spreker gedane mededelingen is het college voldoende gebleken, dat hij over dit punt nog al ontstemd is. Toch hoopt hij in alle objec tiviteit op zijn volgende vragen antwoord te ontvangen. Het is het college genoegzaam bekend, dat per september een noodvoorziening moest worden getroffen. In diverse raads vergaderingen heeft spreker gevraagd, hoe het dit dacht op te lossen. Nu zijn de schoolvakanties teneinde en de scholen zijn weer gestart. Omdat er geen voldoende ruimte beschikbaar is, wordt een rouleringssysteem toegepast, waardoor de kinderen slechts een halve dag onderwijs volgen. Wanneer ouders zelf de kinderen een halve dag onwettig van school thuis houden, plegen zij onwettig schoolverzuim en moeten zij voor de des betreffende commissie verschijnen. Nu wordt het van overheids wege gesanctioneerd. Sprekers vraag is? Waarom zijn er niet dusdanige maatrege len genomen dat, vóór de school begon, de noodlokalen aanwezig waren? Om de discussie te bespoedigen, kan spreker misschien zelf het antwoord geven. Het college moest natuurlijk uitzien naar - een -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 142