- 28 augustus 1958 - 72. een geschikt lokaal en is er pas in de afgelopen dagen in geslaagd er een te vinden. Was het het college niet bekend, dat men ook in Soest een dergelijk noodlokaal had kunnen kopen, misschien zelfs voor minder kosten dan nu? Spreker wil ook het adres nog wel geven: Wildenburg, Wilhelmina- laan 21. De kinderen hadden dan in ieder geval per 19 augustus 1958, aanvangsdatum van de school, beter onderwijs ontvangen. Nu komen bij de aankoopkosten waarschijnlijk nog de kosten van vervoer, afbreekkosten enz. Kan het college de raad inlichten of er nog bijkomende kosten zijn? Voorts zou spreker het zeer op prijs stellen te vernemen, per welke datum precies de urgentieverklaring voor de ver bouwing van de openbare school is aangevraagd. Ligt deze datum voor af na de datum, waarop vanuit Soesterberg door middel van de pers op de noodtoestand in Soesterberg werd gewezen? Is het college - spreker heeft geen zitting in de onderwijscommissie - bereid de desbetreffende correspon dentie voor hem, en eventueel voor andere raadsleden, ter inzage te leggen? Het is de taak van het gemeentebestuur voor voldoende schoolruimte te zorgen. Dit staat in de Lager-onderwijswet Waarom is dan geweigerd voor het christelijk schoolbestuur een noodlokaal te bouwen en heeft dit schoolbestuur het zelf moeten bekostigen? Op 8 april heeft men dit offcieel aangevraagd, doch er werd afwijzend op beschikt. Na enige besprekingen te hebben gevoerd, kreeg men eindelijk toe stemming, maar men moest het zelf maar versieren. Dit schoolbestuur heeft dus uit eigen middelen een noodlokaal aangeschaft ten bedrage van 4.200,--. Dit bedrag en het geld voor de aanschaffing van het eerste noodlokaal zijn eigenlijk gelden die men nodig heeft als waarborgsom voor de nieuwe christelijke school. Nu moet men te zijner tijd weer geld lenen voor de straks te betalen waarborgsom. Daarbij komt het verlies van de derving van de rente. Al met al een zorgelijke toestand. Waarom is door de gemeente ook voor deze school niet gezorgd voor de plaatsing van een noodlokaal? Is het college bereid alsnog in bespreking te treden met dit schoolbestuur om de lasten ten opzichte van dit noodlokaal over te nemen? Is de huurvergoeding al vastgesteld en zo ja, is daarbij ook rekening gehouden met de derving van de rente? Spreker heeft het open en eerlijk gezegd, Het is dui delijk, dat hij meer voortvarendheid van het college had verwacht ten aanzien van het aanbrengen van de noodvoor zieningen, temeer daar het college wist, dat de nood hoog was en is. Spreker begrijpt, dat er vele moeilijkheden zijn te over winnen. Een uitvoerig antwoord, zo nodig schriftelijk of in de vorm van een rapport, ziet hij met belangstelling tegemoet, waarbij hij er ook wel van overtuigd is, dat het antwoord ten opzichte van het voorzien in de behoefte aan noodlokalen hem niet zal bevredigen, zodat hij in de tweede ronde waar schijnlijk verder niets meer zal hebben op te merken. De wethouder DE HAAN merkt op, dat de heer Pieren een misstelling heeft begaan door te zeggen, dat de verbouwing van de openbare school is uitgesteld. Deze verbouwing kan - pas -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 144