73 - 28 augustus 1958 - pas plaats hebben, wanneer de gemeente er vergunning voor heeft. Juister zou het zijn geweest te vragen, of het college er idee van heeft, wanneer de verbouwing kan aanvangen. Een noodlokaal moet men pas gaan bouwen, wanneer men er een onderwijskracht voor heeft. Pe openbare lagere school had vijf onderwijskrachten en vier gewone en één noodlokaal. Pas heel kort geleden heeft het departement bericht, akkoord te gaan met een boventallige leerkracht. Intussen was reeds vóór dit bericht binnenkwam een advertentie geplaatst en geïnfor meerd naar de prijzen van nieuwe lokaliteiten. Juist op het moment dat het college volkomen op eigen risico, en niet ge dekt door enig raadsbesluit of enig krediet, toch van plan was een nieuw noodlokaal te kopen, kwam dinsdagochtend uit Amster dam het aanbod van het thans voorgestelde noodlokaal. Ponder- dagnamiddag hebben de directeur van gemeentewerken, het hoofd der school en spreker zich naar Amsterdam begeven om te trach ten tot aankoop te komen. Toen de kwaliteit goed bleek te zijn en de koop tien procent meeviel, zijn zij in beginsel tot het maken van een afspraak overgaan, omdat dit gebouw geschikt is om het tot twee lokalen in te richten, terwijl het thans aan wezige noodlokaal zeer slecht is en aanleiding geeft tot klach ten der ouders, wier kinderen er onderwijs ontvangen. Het col lege heeft het dan ook buitengewoon belangrijk geacht juist dit gebouwtje aan te kopen. Pe opmerking van de heer Pieren over schoolverzuim legt spreker naast zich neer, omdat men in een noodsituatie verkeert. Pat er in Soest een lokaal te koop was, wist het college wel, maar het was er niet van overtuigd, dat aankoop van dat lokaal verantwoord ¥/as en het is beter veertien d agen te wach ten dan een rouwkoop je te doen. Er zullen wel kosten bij komen, maar het is dan voor twee en niet voor één lokaal. Hieromtrent zal de raad in een volgende vergadering een voorstel bereiken. Pe aanvrage van de school lag reeds lang op het departement voor er van een persconferentie sprake was. Het christelijk schoolbestuur wilde het noodlokaal aan de andere kant van de straat houden, maar in het schoolgebouw zelf was nog ruimte over en dan is het uitgesloten dat het gemeente bestuur noodlokalen kan laten bouwen. Het schoolbestuur heeft het nu uit eigen middelen gedaan en wanneer het daardoor enigs zins in moeilijkheden komt, is dat voor zijn eigen verantwoor ding. Spreker heeft nog nooit gemerkt, dat het bestuur van de school de weg niet wist en hij wacht met belangstelling af wanneer het een onderhoud vraagt om over deze zaak verder te praten. Inzake huurvergoeding in een noodsituatie is het ge meentebestuur nooit krenterig geweest en het zal, mits het schoolbestuur overtuigende argumenten kan aanvoeren, ook hier niet krenterig zijn, Men moet er echter rekening mede houden, dat de gemeente niet aan alle kanten in een ruime beurs kan tasten en gebonden is aan hogerhand. Pe heer PIEREN merkt naar aanleiding van de mededeling van de wethouder dat men pas noodlokalen kan plaatsen als de onder wijskrachten er zijn, nog op, dat het lokaal er over drie weken is en dat men het toch met een tijdelijke kracht kan ondervan gen. Pe wethouder PE HAAN zegt, dat de nieuwe kracht op 1 sep tember a.s. haar taak aanvangt. Het is vreemd wanneer de kin- - deren -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 146