- 28 augustus 1958 - 74. deren "bij het openen van het gebouw plotseling een andere onderwijskracht krijgen. De eerste, tweede, derde en vierde klasse zijn in de roulering betrokken, de vijfde en zesde worden ongemoeid gelaten, in overeenstemming met het in overleg met het schoolhoofd opgestelde schema. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 152. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van de Olijkeweg. 153. Voorstel tot het aangaan van een geldlening ad 48.000, met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten (IV-1227). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 154. Voorstel om te bepalen dat een herziening wordt voorbereid van het partiële uitbreidingsplan Lazarusberg. De wethouder VAN ZADELHOEE licht dit voorstel toe, welk voorstel deze week in de commissie grondbedrijf en uitbrei dingsplan is behandeld. Er is op het ogenblik een plan tot bebouwing van een terrein aan de Julianalaan en wanneer deze volgens het huidige uitbreidingsplan tot stand zou komen, zou het er een vrij eigenaardige bebouwing worden. Om dit te voorkomen doen B&W thans dit voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 155. Rondvraag. De heer GRIET vraagt of het niet mogelijk is de Soes- terbergsestraat vrij te geven voor bromfietsen. Hij kan ermede akkoord gaan, wanneer dit gebeurt voor het gedeelte tussen de Eikenlaan en de Oude Utrechtseweg. In het rij wielpad zijn enige woningen uitgebouwd en daar is de vori ge week een ernstig ongeluk gebeurd. De VOORZITTER zal de vraag met de politie bespreken. Op het eerste gezicht lijkt het hem moeilijk middenin een weggedeelte ineens van systeem te veranderen. Het is dan misschien beter de gehele weg voor bromfietsen vrij te geven. De heer GRIET informeert voorts naar het rooien van twee bomen langs de rijksweg, waarop wethouder VAN ZADELHOEE mededeelt, dat de takken er reeds af zijn, doch niet te weten, wanneer ze gerooid zullen worden. De heer BUTZE1AAR deelt mede, dat ruim 300 ingezetenen op een telefoonaansluiting zitten te wachten. Hij verzoekt het college hun aansluiting bij de P.T.T. te stimuleren. Hem is verzekerd, dat dit succes zal hebben. De VOORZITTER antwoordt, dat het college dit ongetwij feld gaarne wil doen. De heer VAN WELY heeft meermalen vernomen, dat er alleen geld beschikbaar is voor het bij nieuwbouw aanleg gen van tegeltrottoirs en vraagt waaruit dan de kosten voor de tegelpaden aan de Sclirikslaan, de Vinkenweg en het plantsoen aan de Vinkenweg worden bestreden. De wethouder VAN ZADELHOEE deelt mede, dat er op de begroting ook een post staat voor het leggen van tegels op plaatsen waar reeds huizen staan. De heer ZOETELIEF vraagt naar het toegezegde rapport inzake het schoonhouden van de rijksweg. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 148