- 11 februari 1958 7 dat een woningbouwvereniging geen zin had; dienovereenkomstig heeft hij daarop de vereniging geadviseerd. Hoewel dus was geblekendat er voor "Rustenburgop dit terrein niets was te bereiken, verschenen er in de krant nu en dan wonderlijke berichten, dat gronden zouden worden bebouwd met woningen voor bejaarden. Het betreurenswaardige is, dat de leden van "Rustenburg", die nooit in vergadering bijeen zijn ge weest en aan wie het bestuur nooit verantwoording heeft afge legd, nog steeds vol illusies zijn. Het bestuur weet vaak niet wat de heer Van Kleef uitvoert en deze heeft nu als voorzitter bedankt De vorige week heeft spreker met het bestuur van "Rusten burg", en op verzoek van dat bestuur, een onderhoud gehad. Het bestuur heeft spreker gezegd, de zaak te zullen afwerken en verder te zullen gaan. Daarop heeft de heer Van Kleef de thans aan de orde zijnde brief geschrevens bouw maar even 160 woningen, daar en daar. Oproepen in de krant worden ondertekend door de heer Van Kleef als voorzitter van "Rustenburg". De zaak is zo raadselachtig, dat B&W hebben voorgesteld de brief ter afdoening in hun handen te stellen en het spreekt vanzelf, dat het college de raad van het resultaat in kennis zal stel len. Het college wil zich er, in het belang van de bejaarden en van "Rustenburg" niet met een Jantje van leiden afmaken. In de volgende raadsvergadering hoopt het college - althans wanneer deze vergadering niet al te spoedig wordt gehouden - de raad omtrent de plannen inzake woningen voor bejaarden nader te kunnen inlichten. Het college beraadt zich over de defini tieve vorm van de volgende stap en wil de raad daarover voor lopig raadplegen. De heer VAK WE1Y herhaalt zijn vraag of de wethouder iets van de lening bekend is, waarover hij in eerste instantie heeft gesproken De wethouder DE HAAN: Net zo min als u. De brief wordt daarop gesteld in handen van B&W ter afdoe ning c. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. De heer ORANJE vestigt de aandacht op de achterstand in huren in de periode 2-8 december tot een bedrag van ruim 3.000,— De VOORZITTER zegt dat deze achterstand in huishuren de volledige belangstelling van het college heeft. Als het nodig is, worden maatregelen getroffen. Voor een deel betreft het achterstand in maandhuren, welke achterstand, indien de opname midden in de maand geschied is, geen reden geeft tot veront rusting, maar ei is ook achterstand, die daartoe wel aanleiding geeft De controlerapporten worden voor kennisgeving aangenomen. d. Jaarverslagen van de commissies tot wering van schoolverzuim- te Soest en Soesterberg met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. e. Verzoek van het r.-k. schoolbestuur te Soest om medewerking ingevolge artikel 50 der Kleuteronderwijswet tot aanschaffing van een stofzuiger ten behoeve van de kleuterschool aan de Steenhoffstraat met voorstel om dit verzoek in Landen van burge meester en wethouders te stellen voor het uitbrengen van pre advies f. Verslag van de stichting ter bevordering van de schooltand- verzorging in het Gooi en Omgeving over het boekjaar 1955/1956 met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. - Wordt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 14