- 28 augustus 1958 - 75. De wethouder VAN ZADE1H0PP deelt mede, dat de onderhande lingen met de rijkswaterstaat over het schoonhouden van voet en rijwielpaden nog niet zijn geëindigd, maar dat het rapport binnenkort kan worden tegemoet gezien. Het schoonhouden van deze paden geschiedt op het ogenblik door iemand van de rijks waterstaat en iemand van de gemeente. De heer CLEMENS verzoekt het college bij de P.T.T. aan te dringen op het plaatsen van postzegelautomaten op de hoek van de Buys Ballotlaan en de Generaal Winkelmanstraat. De voorzitter zegt toe dat het college hieromtrent een verzoek zal richten tot de P.T.T. De heer PIEREN vraagt of reeds antwoord is ontvangen op de brief aan het ministerie inzake het kwart je voor de voor tuinen. De wethouder VAN ZADELHOEP deelt mede dat het ministerie de desbetreffende brief nog niet heeft beantwoord. De VOORZITTER merkt op, dat men thans is gekomen aan het einde van de laatste vergadering van de raad in zijn oude samenstelling, hetgeen voor verschillende leden betekent, dat voor hen het ogenblik is gekomen om afscheid te nemen van de raad. Uit de grond van zijn hart zegt spreker alle leden van de raad dank voor de bijzonder prettige en hartelijke samenwer king in de thans afgelopen zittingsperiode. De leden van de nieuwe raad zullen nog moeten wennen aan elkander en aan het college en wat dit laatste betreft is ook het omgekeerde het geval In de hedenavond eindigende zittingsperiode hebben alle leden hun best gedaan, de vergaderingen zo goed mogelijk te doen zijn. De meningen hebben wel eens op elkander gebotst - en dat is heel normaal -, maar steeds hebben de leden hun mening in het midden gebracht op een wijze, dat zij door de andere leden kon worden gerespecteerd en zonder dat anders denkenden erdoor werden gekrenkt. Spreker is hen er zeer dank baar voor. Het heeft zijn taak als voorzitter aanmerkelijk ver licht en de raad heeft daardoor vruchtbaar kunnen vergaderen, terwijl de waardigheid van de raad daardoor is hooggehouden. Wanneer de raad waardig spreekt, wanneer men slechts zegt wat nodig is en - hetgeen nog moeilijker is - niet zegt wat niet nodig is, dan zal dit het gezag van de raad verstevigen, terwijl de democratie en het gevoel voor de democratie erdoor zullen worden versterkt. Het op de burgerdag aan de jonge kie zers bijbrengen van het besef van het belang van de democra tische staatsvormen is zeer nuütig, maar van misschien even groot nut is het voorbeeld, dat raad en college geven. Er zijn in de thans afgelopen periode belangrijke en min der belangrijke besluiten genomen. Wie Soest in het begin van de zittingsperiode vergelijkt met Soest nu, zal tot de conclu sie komen, dat het de raad in deze periode gegeven is geweest, mede te werken aan voor de gemeente zeer belangrijke besluiten. Iedere raad is een schakel in een ketenj de heengaande raad heeft deze schakel met ere en ook met vrucht gesmeed. Onge twijfeld hadden zowel raad als college meer willen doen, maar ondanks de ongunst der tijden en ondanks de menselijke tekort komingen mag de raad met een zekere voldoening terugzien op de periode die thans voorbij is. Voor hetgeen zij daartoe hebben bijgedragen zegt spreker alle leden van de raad, stuk voor stuk, hartelijk dank. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 150