- 28 augustus 1958 - 76. Spreker kan zich voorstellen, dat degenen die in de nieuwe raad niet zullen terugkeren, hedenavond met een ze kere weemoed aanwezig zijn geweest. Zij hebben gedurende een langere of kortere periode het wel en wee van de ge meente van nabij meegemaakt, erover gedacht, gesproken, beraadslaagd. Dat alles valt voor hen nu weg, hetgeen een zekere leegte zal meebrengen. Spreker is er echter van overtuigd, dat zij met meer dan gewone belangstelling het verdere verloop in de gemeente zullen volgen. Mevrouw Landweer-de Visser is, voor zover sprekers gegevens strekken, ongeveer 17 jaar lid van de raad ge weest en heeft, met onderbreking, van de scheidende raads leden het langst in de raad gezeten. Mevrouw Landweer is hier steeds aanwezig geweest met grote belangstelling, met grote liefde ook, voor de gemeente Soest, trachtende steeds voor haar het beste tot stand te brengen. Nu zij in ver band met haar leeftijd rneent te moeten terugtreden, zal het haar toch niet gemakkelijk vallen van het doester gemeen tehuis afscheid te nemen. Ook de heer Dorresteijn verlaat de raad, waarvan hij in het geheel 14 jaar deel heeft uitgemaakt. Aan deze jaren zal de heer Dorresteijn, die het meest kennis had van de agrarische belangen, ongetwijfeld goede herinneringen be waren. De heren Glemens en Schaafsma hebben elk 12 jaar deel van de raad uitgemaakt. Deze beide Soesterbergers zijn tegelijkertijd in de raad gekomen en nemen thans - in verband met het feit dat zij voor jongeren plaats willen maken - tegelijkertijd afscheid. Uit den aard der zaak hebben beiden grote belangstelling gehad voor de ontwik keling in Soesterberg, een ontwikkeling die juist in deze tijd spectaculair mag worden genoemd. De Soesterbergse raadsleden behoeven naar sprekers oordeel niet ontevreden te zijn;; in Soesterberg is naar verhouding meer gebeurd dan in Soest. De aard van de plaats leende zich daartoe, ook door de dichte bebouwing. In Soesterberg is de riole ringsinstallatie gereed, in Soest moet er nog aan worden begonnen Met de heer Schaafsma hebben de leden van de raad meer malen meegeleefd, omdat hij in zijn leven wel heel erg zwaar beproefd is geworden. Het moet spreker van het hart, dat de heer Schaafsma de beproevingen die over hem zijn gekomen op voorbeeldige wijze heeft weten te dragen. Uit dien hoofde reeds is van de heer Schaafsma een goede in vloed uitgegaan. Bij uw afscheid van de raad, zo zegt spreker, mag ik u dan toch wel toewensen, dat God u de kracht moge geven om het vele leed dat u in het leven te dragen heeft gekregen, op even waardige wijze te dragen als tot nu toe. De heer van Wely, de nestor van de raad, heeft er 9 jaar deel van uitgemaakt. Herhaalde malen heeft de heer van Wely als tolk van de raad tot spreker het woord gericht. Harte lijk wil spreker de heer van Wely danken voor de wijze waar op deze dit steeds heeft gedaan en voor de plezierige ma nier, waarop hij de gevoelens van de raad en van zichzelf heeft vertolkt. - Ook -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 152