77. - 28 augustus 1958 - Ook de keer Zoetelief, die deel heeft uitgemaakt van de noodraad en met een onderbreking later zitting heeft genomen in de raad, heeft gemeend thans te moeten scheiden. Hij kent Soest enorm goed en spreker heeft groot respect voor de ob jectieve en rustige manier, waarop de heer Zoetelief de zaken van de gemeente steeds heeft bekeken en behandeld. De heren Brouwer en Butzelaar hebben 5 jaar in de raad zitting gehad en er het hunne toe bijgedragen, daarin een goede geest te brengen en te handhaven. Alle raadsleden dankt spreker hartelijk voor hetgeen zij in de verstreken vijf jaren in het belang van de gemeente heb ben gedaan. De scheidende raadsleden wenst spreker heel veel goeds en Gods beste zegen. Degenen die vertrekken vanwege de last der jaren wenst spreker toe, dat deze last niet te zwaar op hun schouders moge drukken, maar dat zij nog ten volle mo gen genieten van de jaren die God hun geeft. De heer CLEMENS, die 12 jaar lang en nog onder burgemees ter Dedel lid van de raad is geweest, gevoelt bij het verlaten van een werk dat hem dierbaar is geworden en van een milieu dat hem sympathiek is, iets van de waarheid van het Franse gezegde "Partir c'est mourir un peu". Het pakt hem aan, nu hij moet zeggen; thans is het afgelopen. Spreker dankt de burgemeester van ganser harte voor diens sublieme leiding en voor de sympathie, die hij steeds heeft weten te wekken. Ook de wethouders zegt spreker hartelijk dank voor de sympathieke wijze waarop hij met hen heeft mogen samen werken. Ook dankt hij zeer de gemeentesecretaris, die steeds bereid is geweest hem te ontvangen en in te lichten, alsmede de ambtenaren, in het bijzonder de secretarissen van de com missies. Er zijn inderdaad wel eens botsingen in de raad geweest^ misschien heeft spreker er ook wel eens een veroorzaakt, maar nooit of te nimmer is het zijn bedoeling geweest iemand pijn te doen. Mocht hij dit toch hebben gedaan, dan biedt hij daar voor zijn excuses aan. Wij hebben, zegt spreker, wel eens fel tegenover elkander gestaan, maar als wij elkander daarna de hand drukten, waren wij er van overtuigd, dat het een vriend- schapshand was Ongetwijfeld zal spreker het wel en wee van de gemeente Soest met belangstelling blijven volgen. Hij dankt God, dat hij 12 jaar lang haar belangen heeft mogen dienen, zij het dat zijn gemeenteraadswerk door verblijf in het ziekenhuis twee maal is onderbroken. Hij dankt de raadsleden zonder onder scheid, met wie hij prettig heeft kunnen samenwerken, wenst degenen die niet terugkeren, een prettige levensavond en dege nen die blijven veel succes bij het tot groter bloei brengen van de gemeente. Mevrouw IANDWEER-de Visser zegt de burgemeester, mede na mens de heren Schaafsma, Dorresteijn en Brouwer, hartelijk dank voor de vriendelijke woorden tot ieder hunner gericht. Zij ge denken met grote waardering de leiding van de burgemeester op de raadsvergaderingen^ hij gaf ieder altijd "het volle pond". In stilte heeft spreekster zijn geduld vaak bewonderd als de besprekingen lang duurden, maar nooit gaf de burgemeester blijk, dat hij daar gaarne een einde aan zag komen. God ze gene u, zo zegt spreekster, bij het vele werk, dat U als burgemeester van Soest heeft te verrichten. De vier leden van de protestants-christelijke partij zeggen de heren wethouders dank voor de duidelijke uiteenzettingen op de commissievergaderingen. Zij mochten nog zoveel vragen, steeds waren de wethouders bereid de commissieleden in de des betreffende materie wegwijs te maken. - Deze -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 154