- 28 augustus 1958 - 78. Deze dank gaat ook uit naar de gemeentesecretaris,, als mede naar de ambtenaren, die als hun iets werd gevraagd, daaraan steeds gehoor hebben gegeven. Vier protestants-christelijke leden van de raad. gaan nu heen en tevens nog vier andere leden. Maar elf leden keren terug. Tot hen wil spreekster zeggens Het is toch een heerlijk en mooi werk te mogen arbeiden aan de belan gen van het hun allen zo vertrouwde Soest. Moge de sfeer van welwillendheid tegenover elkander gehandhaafd worden, .G-od sterke hen allen en geve hun het juiste inzicht, op dat zij als leden in de nieuwe raad, in het besef van hun verantwoordelijkheid, mogen werken tot heil van de gemeente. De heer VAD WELY gevoelt eveneens behoefte dank uit te spreken tegenover het college van B&W en zijn medeleden in de raad. Hij onderschrijft volkomen hetgeen mevrouw Land weer en de heer Clemens hebben gezegd, maar gevoelt behoefte er nog iets aan toe te voegen. Gedurende negen jaren heeft spreker naar volle overtuiging en naar zijn geweten volgens de principes van de V.V.D. de belangen van de gemeente be hartigd. Het is niet met gevoelens van teleurstelling of verdriet of weemoed, dat spreker zijn lidmaatschap van de raad heeft opgezegd. Integendeel! Toen hij in februari wegens ziekte enige dagen het bed moest houden, is hij tot de conclusie gekomen, dat de V.V.D. in de raad behoort te worden vertegenwoordigd door een jongere generatie, waar voor de ouderen moeten plaatsmaken. Hij heeft deze conclu sie ter kennis gebracht van het afdelingsbestuur van de V.V.D., dat er gevolg aan heeft gegeven. En wanneer hij thans met een opgelucht gevoel en vrolijk gestemd de raad verlaat, dan is dit wel omdat zijn fractie boven zijn ver wachtingen is uitgegroeid van twee tot vijf leden. Veel dank is spreker verschuldigd aan zijn fractiegenoten me vrouw van der Swan en Dr. Oranje, voor het mede leggen van de fundamenten volgens de beginselen van de V.V.D. Die fundamenten blijken hecht en sterk te zijn, zodat het publiek er op 28 mei zijn vertrouwen aan heeft geschonken, in de overtuiging dat er een sterk gebouw op kan worden opgetrokken» Spreker is dankbaar daartoe het zijne te hebben mogen bijdragen. Hij hoopt dat de nieuwe raad tot de over tuiging zal komen, dat het college een afspiegeling behoort te zijn van de samenstelling van de raad en dat iedere fractie, als het mogelijk is (en het is hier wettelijk moge lijk), in het college van B&W vertegenwoordigd behoort te zijn. Daarmede zou een oude wens van de raad in vervulling gaan en zou de zware last op de schouders van wethouder van Zadelhoff verlicht kunnen worden. Ook de belangen van de gemeente Soest zouden er mede worden gediend. Alle be woners van Soest stellen op eendrachtige samenwerking ten zeerste prijs en nog altijd geldt de waarheid van de woor den s Eendracht maakt macht. De heer ZOETELIEF sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Landweer-de Visser en van de heer Clemens. De heer BUTZELAAR spreekt de hoop uit, dat in de nieuwe raad dezelfde sfeer moge heersen, die de oude raad heeft gekenmerkt. Voor de samenwerking in de raad is spreker ten zeerste dankbaar en het verheugt hem zeer, dat hij vijf jaar lang zijn zetel in deze raad heeft mogen bezetten. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 156