79. - 28 augustus 1958 - De VOORZITTER brengt nu nog in het bijzonder dank aan de wethouders voor de bijzonder plezierigekameraadschappelijke en royale wijze, waarop zij in de afgelopen periode met hem hebben samengewerkt. Het is voer een lid van de raad moeilijk de sfeer te peilen van de vergaderingen van het college van B&W, maar spreker brengt de wethouders hartelijk dank voor de manier waarop hij met hen heeft mogen samenwerken, voor het werk dat zij hebben gedaan, voor de bereidheid elkander te steunen en, als er moeilijkheden waren, elkander op te vangen. Daardoor is in het college een kameraadschappelijke verhouding tot uiting gekomen. Zonder deze goede geest in de vergaderingen zou het college niet zo veel hebben kunnen doen. Men heeft in het college nooit het gevoel gehad achteraf te denken of dat er iets anders werd gezegd dan werd bedoeld. Van de geest in het college is iets afgestraald op de raad, die het gevoel moet hebben, dat het college een homogeen gezelschap is. Van deze plaats zegt spreker de heren wethouders nogmaals hartelijk dank voor de betoonde samenwerking. De wethouder VAN ZADELHOEP dankt de burgemeester, mede na mens de beide andere wethouders, voor diens hartelijke woorden. Het college bestond uit vier, in totaal verschillende geeste lijke en maatschappelijke omstandigheden verkerende leden, maar de burgemeester heeft altijd de juiste toon weten te vinden, waardoor een zekere vriendschapsband is ontstaan, waardoor het werken in het college op zo prettige wijze kon geschieden. Evenals zijn beide collega's is spreker daar de burgemeester ten zeerste dankbaar voor. Hartelijk dank brengt spreker vervolgens ook aan de raads leden voor de wijze waarop zij het mogelijk hebben gemaakt, zowel in de commissie als in de raad, op prettige wijze te werken. Degenen die thans vanwege hun leeftijd de raad vaarwel zeggen wenst spreker toe, dat G-od hen nog vele jaren getuige moge laten zijn van het wel en wee van de gemeente Soest. Hij voegt er de wens aan toe, dat het de nieuwe raad gegeven moge zijn op dezelfde prettige wijze en in dezelfde geest van saam horigheid te v/erken als dit in de verstreken vijf jaren moge lijk is geweest. De VOORZITTER zegt de verschillende sprekers dank voor hun woorden. Hij verzoekt de niet in de raad terugkerende leden zich naar de blauwe kamer te begeven, waar verschillende ambte naren en hoofden van dienst aanwezig zijn en waar ook voor de pers gelegenheid zal zijn om afscheid van hen te nemen. Vervolgens sluit spreker, te 21.25 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de vergadering De secretaris, van 9 oktober 1958 De voorzitter, Typ iRvD Colls

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 158