Nr. 7. -2 september 1958 - 80. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op dinsdag 2 september 1958, te 19.15 uur. YOORZITTERs de burgemeester, de heer mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS? de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de ledens C. van Andel, J. van den Arend, J.W.D. Berkelbach van der Sprenkel, J.E. Brouwer, J.K. de Bruin, drsL.J. Dijkstra, B.H.A. Elbertse, mevrouw E.C. van Goor-Cleton, P.Grift, D. de Haan, K. de Haan. A.P. Hilhorst, J.H. Hom, J.G. Kalden,H.C. Klarenbeek, dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-Musler, P.R. van Roornen, P.H. Versteijne en drs. W.G. van Zadelhoff. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule 156. Beëdiging van de nieuw gekozen raadsleden. In handen van de voorzitter leggen de heren C. van Andel, J. van den Arend, J.W.D. Berkelbach van der Sprenkel, J.E, Brouwer, J.K. de Bruin, L.J. Dijkstra, B.H.A. Elbertse, mevrouw E.C. van Goor-Cleton, de heren D. de Haan, A.P. Hilhorst, J.H. Hom, H.C. Klarenbeek, D.J.P. Oranje, P.R. van Roomen, P.H. Versteijne en W.G. van Zadelhoff de bij de gemeentewet geëiste eden en de heren P. Grift, K. de Haan., J.G. Kalden, P.C. Pieren en mevrouw S.M. Polet-Musler de subsidair door de gemeentewet geëiste beloften en verklaringen af. De VOORZITTER zegt daarop het volgende? Dan bent u dus nu volwaardig raadslid en wens ik u geluk met uw verkiezing, benoeming en beëdiging. Ik vertrouw, dat wij in de komende periode vruchtbaar zullen samenwerken en hoop, dat het ons gegeven zal zijn, veel voor onze gemeente en haar inwoners tot stand te brengen. 157. Benoeming van wethouders. De heer VAN ANDEL brengt namens de protestants-christe lijke fractie naar aanleiding van dit punt van de agenda het volgende in het midden. Tengevolge van de gemeenteraadsverkiezing heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan in de samenstelling van de raad. Bij de benoeming van wethouders vormt de uitslag der verkiezingen de basis, het fundament, waarvan de raadsleden uitgaan. Vanzelfsprekend dient dan één van de wethoudersfunc ties in de eerste plaats vervuld te worden door één van de leden der grootste fractie, namelijk die van de K.V.P., ter wijl vervolgens de beide in grootte volgende fracties, name lijk de protestants-christelijke en die van de V.V.D., recht hebben op een wethoudersfunctie voor één van haar leden. Sprekers betoog gaat uit van de gedachte, dat thans als voorheen, in het college van B&W drie wethouders zitting zul len hebben. Door deze oplossing zou echter één der fracties van de raad, die tot nog toe een wethouder in het college van B&W had, voortaan daarvan geen deel meer uitmaken. Daar spre ker gedurende de afgelopen vijf jaren de ervaring heeft opge daan en steeds heeft kunnen constateren, dat alle fracties blijk hebben gegeven gezamenlijk zoveel en zo goed mogelijk eensgezind de belangen der gemeente te behartigen, komt uit zijn fractie de gedachte naar voren, dat het wellicht aanbe veling zou verdienen deze goede samenwerking te continueren. Dit zou alleen mogelijk zijn, als terwille van de thans klein ste fractie - en ter bevordering van de reeds genoemde samen- - werking -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 160