- 2 september 1958 - 82. De heer VAN ANDELs Pardon, mijnheer de voorzitter, ik heb gezegd, dat ik het ter overdenking aan alle fracties wil voor leggen. Er is geen sprake van een voorstel mijnerzijds. De VOORZITTER verzoekt dan de heren Pieren en Versteijne met hem het stembureau te vormen. De heer HILHORST vraagt of allereerst wordt gestemd ter voorziening in de vacature-Van Zadelhoff. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag in ontkennende zin. De heer HILHORST stelt dan kandidaat de heer Van Zadel hof f De heer Van Zadelhoff wordt benoemd niet algemene (21) stemmen en verklaart, desgevraagd, de benoeming te aanvaarden. De heer BROUWER stelt voor de bezetting van de volgende wethouderszetel kandidaat de heer Oranje. Uitgebracht worden 21 stemmen, waarvan 16 op de heer Oranje, 4 op de heer van den Arend en 1 op de heer D. de Haan, zodat de heer Oranje is benoemd, die, desgevraagd, verklaart de benoeming te aanvaarden. Mevrouw S.M. POLET-Musler stelt voor de bezetting van de volgende wethouderszetel kandidaat de heer II. de Haan. Uitgebracht worden 21 stemmen, waarvan 16 op de heer K. de Haan, 3 op de heer van den Arend en 2 blanco, zodat de heer II, de Haan is benoemd, die, desgevraagd, verklaart de benoeming te aanvaarden. De wethouders nemen plaats aan de tafel van het college van B&W. De heer VAN ANDEL wenst de benoemde wethouders van harte geluk. Hij spreekt de hoop uit, dat zij onder leiding van de burgemeester tot heil en zegen van Soest hun werk mogen ver richten De heer HILHORST sluit zich aan bij de woorden van de heer van Andel. Ook hij feliciteert de wethouders met hun be noeming en tevens de voorzitter met deze samenstelling van het college. Hij hoopt, dat het college een even prettige periode als in het verleden zal tegemoetgaan, waarin kan worden ge werkt in het belang van de gemeente. Het heeft spreker pijnlijk getroffen, dat de heer Dijkstra het heeft doen voorkomen als zou de protestants-christelijke fractie uitgesloten zijn geweest van de voor-besprekingen. Spreker kent de werkzaamheden van de heer Dijkstra niet, maar deze heeft blijkbaar andere belangen zwaarder laten wegen dan de voor-bespreking waarvoor zijn fractie is uitgenodigd, het geen oorzaak is geweest, dat hij niet op de hoogte is van het volkomen democratisch gehouden voor-overleg, Wij hebben, zegt spreker, niemand van de raadsleden uitgeschakeld, maar hen al len gelegenheid gegeven aan de besprekingen deel te nemen. Spreker vindt het jammer, dat de heer Dijkstra zijn des betreffende opmerking heeft gemaakt. Ook vindt hij het jammer, dat de protestants-christelijke groep uitgesloten is van het dagelijks bestuur der gemeente. Dit had voorkomen kunnen worden door het aantal wethouders tot vier uit te breiden. Maar ieder zal het ermede eens zijn, dat daarvoor geen enkel redelijk motief aanwezig is. Wettelijk zou het mogelijk zijn in Soest vier wethouders te hebben, maar dit aantal geldt als maximum voor gemeenten tot 100.000 inwoners, Sr is echter een andere mogelijkheid om aan de protes tants-christelijke groepering tegemoet te komen. Het is name lijk wettelijk mogelijk een plaatsvervangende wethouder te - benoemen. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 164