- 2 september 1958 - 83. benoemen. Spreker verzoekt het college van B&W de raad voor de eerstvolgende vergadering omtrent de status, de taak en de mogelijkheden van een plaatsvervangende wethouder voor te lichten. Dit is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend, maar als het tot gevolg zou kunnen hebben, dat de protestants- christelijke fractie toch in ieder geval korter bij het college zou komen te staan dan nu, is het in ieder geval de overweging waard. De VOORZITTER wil aan het verzoek van de heer Hilhorst gaarne voldoen. Het college zal deze zaak in studie nemen en daaromtrent een nota aan de raad voorleggen. Of het vóór de volgende raadsvergadering kan gebeuren, weet spreker niet, omdat de datum van deze vergadering niet bekend is. De voorzitter schorst de vergadering voor het uitrei ken van een aantal voorstellen en stelt, na hervatting der vergadering, aan de ordes 158. Benoeming van leden der onderscheidene raadscommissiën. Financiële en Belastingcommissie I/IaT™aIgemehé'''*t?r) stemmen worden 'tot leden dezer commis sie benoemd de heren van Andel, de Bruin, Elbertse, Hom en mevrouw Polet-Musler 2Commissie Openbare Y/erken. Met algemene X21*J stemmen worden tot leden dezer commis sie benoemd de heren van den Arend, Brouwer, Grift, D. de Haan, Hilhorst, Klarenbeek en mevrouw Polet-Musler. 5Commissie^ Grondbedrijf en Uitbreidingsplan Met algemene "loden 'dezer commis sie benoemd de heren van Andel, van den Arend, Brouwer, Dijkstra, Elbertse, Grift en Hilhorst. 4* Commissie Gasbedrijf. Met algemene 'fZTJ stemmen worden tot leden dezer commis sie benoemd de heer van Andel, mevrouw van Goor-Cleton, alsmede de heren Pieren en Versteijne. 50Qïïimissie Sociale Zaken. Met algemene fSTJ-stemmen worden tot leden dezer commis sie benoemd de heren J.W.D. Berkelbach van der Sprenkel, de Bruin, Klarenbeek, Pieren en Versteijne. 05e heer Hilhorst verlaat, te 20.15 uur, de vergadering.) 6Commissie Strafverordeningen. Met alge men eHf2Öy~stemmen worden tot leden dezer com missie benoemd de heren J.W.D. Berkelbach van der Spren kel, Brouwer, Dijkstra en Elbertse. 7° Qfl.derwi jscommissie MeT"algemene (YÖ*) stemmen worden tot leden dezer commis sie benoemd de heer Dijkstra, mevrouw van Goor-Cleton, de heren D. de Haan, Hom en mevrouw Polet-Musler. -^-fiI'afltsQhe Commissie. Met algemene ("2U) stemmen worden tot leden dezer commis sie benoemd de heren Hilhorst, Kalden en van Roomen. 9* Commissie Woonruimteverdeling Met algemene f20)" stemmen" worden tot leden dezer commis sie benoemd de heren van den Arend, Hom, Kalden en me vrouw Polet-Musler. 10Commissie Openbaar Slachthuis Met'algemene 'f20) stemmen worden tot leden dezer commis sie benoemd de heren J.W.D. Berkelbach van der Sprenkel, de Bruin, Hilhorst, Pieren en van Roomen. De VOORZITTER vraagt of iemand van de tot lid der com- missiën benoemde leden bezwaar tegen zijn benoeming heeft, hetgeen bij geen hunner het geval blijkt te zijn. - 159. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 166