- 2 september 1958 - 84. 159. Verdeling door loting van de raad in twee afdelingen in verband met de behandeling der gemeentebegroting. De loting heeft op zodanige wijze plaatsdat de leden der verschillende fracties zoveel mogelijk over de afdelingen worden verdeeld. De afdelingen worden als volgt samengesteld. Eerste afdeling. Voorzitters de wethouder van Zadelhoff. Leden; de heren Klarenbeek, Hom, van Roomen, de Bruin, mevrouw van Groor-Cleton, de heren van Andel, Berkelbach van der Spren kel, mevrouw Polet-Musler en de heer Pieren. Tweede afdeling. Voorzitters de wethouder Oranje. Leden; cte~ heren VersteijneElbertse, Hilhorst, Brouwer, Kalden, van den Arend, Dijkstra, D. de Haan en Grift. 160. Voorstel tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden voor de commissie voor Georganiseerd Overleg, Tot leden worden benoemd de heer van den Arend met 20 en de heer Grift met 19 stemmen (1 stem blanco); tot plaatsver vangende leden worden benoemd de heer Versteijne met 20 en de heer Pieren met 19 stemmen (1 stem blanco). De heren van den Arend, Grift, Versteijne en Pieren ver klaren hun benoeming te aanvaarden. 161Voorstel tot het benoemen van twee leden in het bestuur van het "Vuilverwerkingsbedrijf Soest-Baarn" Met algemene (20) stemmen worden benoemd de heren van den Arend en Hilhorst. De heer van den Arend verklaart zijn benoeming te aanvaar den. 162. Voorstel tot het benoemen van leden in de commissie van advies voor de lichamelijke opvoeding en de sport buiten schoolver band Tot leden der commissie aangewezen uit het midden van de raad wordt de heer Pieren benoemd met 1j^j stemmen (1 stem blan co) en de heer Versteijne met 20 stemmen. De heren Pieren en Versteijne verklaren de benoeming te aanvaarden. Tot leden (waarvan tenminste één uit de buurtschap Soes- terberg)die lid zijn van een vereniging of organisatie op het gebied van de lichamelijke opvoeding en de sport, worden met algemene (20) stemmen benoemd de heren ÏÏ.P. Bakker, ÏÏ.A. Butzelaar, J. Elderman, W.J. Groenendijk en J.A. van Daal. Als medicus wordt met algemene (20) stemmen benoemd de heer J. Kuipers. De heer DIJKSTRA, merkt op, dat het thans afgedane en het volgende punt niet op de agenda staan. De VOORZITTER zegt, dat zij inderdaad niet op de agenda, maar wel op de hedenavond uitgereikte suppletoire agenda staan, en voegt aan de agenda toe; 163. Voorstel tot het benoemen van leden in het bestuur van de stichting Openluchttheater Soest. Tot leden aangewezen uit het midden van de raad worden benoemd de heer Brouwer met 20 en de heer Grift met 19 stemmen (1 stem blanco). De heren Brouwer en Grift verklaren de benoeming te aanvaarden. Voorts worden met algemen (20) stemmen tot leden her- noemd de heren G.W.Th. Gori, mr, P.D.H. Sclilecht en K.de Vries, De VOORZITTER dankt de heren Pieren en Versteijne harte lijk voor hun werk als leden van het stembureau. Het is, zo - zegt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 168