- - 2 september 1958 - 85. zegt hij voor hen een zware avond, geweest, maar zij heb ben zich er met elan doorheen geslagen. De wethouder VAN ZADELHOFE richt een woord van dank tot de leden van de raad, die wederom hun stem op hem hebben uitgebracht. Hij hoopt het in hem gestelde vertrou wen in de komende vier jaar niet te beschamen. Hen woord van bijzondere dank richt spreker tot de heer van Andel, die de eerste is geweest om de drie ge kozen wethouders geluk te wensen. Ook wil hij zijn erken telijkheid uitspreken voorde wijze, waarop de heer van Andel het woord heeft gevoerd voor tot het benoemen van de wethouders werd overgegaan. Hij wenst de heer van Andel toe, dat de uitwerking van het voorstel van de heer Hil- horst zal worden niet een pleister op de wonde - want een pleister wordt weer afgetrokken maar een nieuw vel op de wonde, die deze wethoudersverkiezing voor de protestants- christelijke fractie ongetwijfeld heeft medegebracht. Spreker vertrouwt, dat de samenwerking in het college onder leiding van de burgemeester dezelfde zal zijn als in het verleden onder diens bekwame leiding heeft bestaan. De wethouder ORANJE dankt eveneens de raad voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij denkt daarbij in het bij zonder aan zijn partijgenoten, die hem de eer hebben aange daan hem uit hun midden kandidaat te stellen. Spreker moet afwachten in hoeverre hij in het college van B&W aan vaardbaar is, maar van zijn kant zal hij zich in dit col lege, op dezelfde wijze als tot dusverre in de raad, aan de leiding van de voorzitter onderwerpen. De wethouder DE HAAN dankt de raadsleden hartelijk voor het hem geschonken vertrouwen. Hij spreekt het ver trouwen uit, dat in het gedeeltelijk anders samengestelde college dezelfde sfeer van zakelijkheid en prettige samen werking zal worden gevonden als in het verleden, waardoor het college naar buiten de indruk van eenheid in verschei denheid zal kunnen maken. Ook spreker past een woord van dank aan de heer van Andel voor de wijze waarop deze het spel heeft gespeeld, namelijk in democratische zin, en voor de wijze waarop hij direct sportief zijn gelukwensen aan de benoemde wethouders heeft aangeboden. Spreker vindt dat een prettige geste, die naar hij hoopt het voorspel zal zijn van de prettige wijze, waarop het steekspel zal worden gespeeld en die al leen de basis kan zijn voor vruchtbare resultaten. De VOORZITTER zegt dat men thans is gekomen aan het einde van de vergadering, die voor vele van de leden de eerste is geweest. Zij zitten er misschien nog een beetje onwennig bij, maar spreker hoopt, dat zij zich in deze zaal spoedig thuis zullen voelen en dat zij, evenals hedenavond, hun best zullen doen elkander te vinden en daarbij elkanders mening zullen respecteren. Dan zullen raad en college ongetwijfeld een vruchtbare periode tege moet gaan. Onder dankzegging voor aller aanwezigheid sluit spre ker hierna, te 20.55 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de raad van 9 oktober 1958. TypsRvD De secretaris, De Voorzitter, Colli

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 170