Kr, 8 - 9 oktober 191>8 K 0 T U L E N van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 9 oktober 1958? te 19.15 uur. VOORZITTER; de burgemeester, de heer mr, S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS s de heer JJJ.M.Pesten. Tegenwoordig de leden: C. van Andel, J. van den Arend, J.E. Brouwer, J.E. de Bruin, B.H.A. Elbertse, mevrouw ,C. van Goor-Cleton, P. Grift, D. de Haan, K. de Haan, A.P, Hilhorst, J.G. Kalden, H.C, Klarenbeek, dr. D.-J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-MuslerP.R. van Roomen, P.H. Versteijne en drs. W.G. van Zadelhoff. Afwezig de leden; J.W.D. Berkelbach van der Sprenkel, drs. L.J. Dijkstra en J.H. Hom. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsf ormule Vervolgens deelt hij mede, dat de heren Dijkstra en Hom wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn, terwijl ook de heer Berkelbach van der Sprenkel is verhinderd. Radat de aanwezigen zich van hun zetels hebben verheven, zegt de VOORZITTER het volgendes Dames en heren. Het zal u bekend zijn, dat nog geen week geleden de heer Groot is overleden. De meesten, zo niet allen van u hebben de heer Groot gekend. Hij heeft hier 58 jaar lang als ambtenaar de gemeente gediend, de laatste tijd als referen daris, en waarnemend secretaris. Hij heeft als zodanig ook al tijd de raadsvergaderingen bijgewoond, weliswaar niet aan de raadstafel, maar op een bescheidener plaats, altijd klaar staan de en bereid zijnde om het gemeentebestuur van hulp en advies te dienen. Zo is zijn gehele leven hier op het gemeentehuis ge weest. Een stille, rustige figuur met grote belangstelling en liefde voor de gemeente, welke liefde door zijn langdurig ver blijf hier ongetwijfeld is toegenomen/ iemand die in stilte zijn werk en zijn plicht deed. Wij zijn allen, en natuurlijk in de eerste plaats degenen die nauw met hem hebben samengewerkt, onder de indruk van dit overlijden gekomen. Onze sympathie en onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar mevrouw Groot, die eenzaam achterblijft. Moge God haar de strekte en de kracht geven om dit zware verlies te dragen en te aanvaarden. Wij danken de heer Groot voor alles wat hij in trouwe arbeid in het belang van de gemeente en van haar bestuur gedu rende lange tijd heeft verricht. Hierop nemen de aanwezigen hun zetels wederom in. 164. Vaststelling notulen van de raadsvergaderingen d.d. 28 augustus en 2 september 1956. De notulen van de raadsvergadering d.d. 28 .augustus 1958 worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewij zigd vastgesteld. Ihdat op voorstel van de voorzitter in de notulen van de raadsvergadering d.d. 2 september 1958 op bladzijde 84, regel 27 v.o., "10 stemmen" is veranderd in "20 stemmen", worden deze notulen, overigens ongewijzigd, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld De VOORZITTER deelt mede, dat bij de secretaris ter inzage liggen de notulen van de besloten vergadering van 17 juni 1958 in welke vergadering de heer ir. Van Embden een uiteenzetting heeft gegeven. Spreker verzoekt de raadsleden deze notulen door - te -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 172