- 9 oktober 1958 - 87. te nemen, opdat ze in een volgende raadsvergadering kunnen worden vastgesteld. In het bijzonder de raadsleden, die deze besloten vergadering niet hebben bijgewoond, raadt hij aan deze notulen door te lezen. Het ligt bovendien in de bedoeling aan de raad en ook aan de pers een uittreksel uit deze notulen te verstrekken. De heer D. DB HAAN vraagt, of deze notulen aan de nieuwe raadsleden zullen worden toegezonden. DE VOORZITTER wijst er op, dat de notulen van besloten vergaderingen nooit worden vermenigvuldigd. Zij worden ge durende geruime tijd ter inzage gelegd. 165. Ingekomen stukken. a. Schrijven d.d. 15 september 1958 van mevr. N.I.Heyne den Bak, Koninginnelaan 114, inzake de toestand van de trot toirs van het achterste gedeelte van de Koninginnelaan, hetwelk inmiddels naar de directeur van gemeentewerken om advies is gezonden. b. Brief van de heer C.Verheus d.d. 24 september 1958 inzake de toestand van het wegdek van een gedeelte van de Ples- manstraat, alsmede de toestand van de paden toegang gevende tot de woningen; ook dit schrijven is inmiddels in behan deling genomen. De stukken a en b zullen, nadat het rapport van do direc teur van gemeentewerken is ingekomen, nogmaals ter inzage worden gelegd, met een voorstel inzake de afdoening. c. Rapport d.d. 24 september 1958 van de hoofdinspecteur van politie inzake het berijden van de Soesterbergsestraat door rijwielen met hulpmotoren met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw POLET-Musler leest in het schrijven van de hoofd inspecteur, dat de maximum snelheid voor bromfietsen waarschijn lijk sterk teruggebracht zal worden. Zou er op kunnen worden toegezien, dat op het ogenblik in ieder geval de huidige maximum snelheid voor de bebouwde kom niet wordt overschreden? De VOORZITTER zegt, dat daar reeds op wordt toegezien. In september zijn er 254 bekeuringen gevallen. Dit zijn niet alleen bekeuringen in verband met het overschrijden van de maximum snelheid, maar uit dit getal blijkt toch wel, dat de politie toeziet op naleving der voorschriften. Hierop wordt het rapport voor kennisgeving aangenomen. d. Verslag van de instelling voor maatschappelijk hulpbetoon over het dienstjaar 1957 met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. e. Verzoek van het bestuur van de Christelijke kleuterschool te Soesterberg om medewerking ingevolge art.50 van de Kleu teronderwijswet tot de aanschaffing van ontwikkelingsmate riaal met voorstel dit in handen van B&W te stellen voor het uitbrengen van pre-advies, Besloten wordt overeenkomstig hetgeen omtrent deze stukken is voorgesteld. f. aanbieding overeenkomstig art.22 van de "Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de kring U IV" van de ontwerp-begroting over het dienstjaar 1959. Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. 166. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van de hinderwetver ordening (1-1237). Dit voorstel wordt zonder discussie en zondei hoofdelijke stemming aangenomen. 167. Voorstel tot het verlengen van ontruimingstermijnen van onbe woonbaar verklaarde woningen (1-1238). De heer KLARENE ;EK vraagt, of in het vervolg bij voor stellen als het onderhavige een rapport van de directeur van - gemee nt ewe rken-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 174