- 9 oktober 1958 - 88. gemeentewerken kan worden gevoegd om de raad geheel op de hoogte te stellen van de toestand der desbetreffende woningen. De VOORZITTER zegt, dat dit natuurlijk mogelijk is. Het heeft echter geen zin. Een woning wordt namelijk onbewoon baar verklaards omdat men van mening is, dat ze niet meer door verbeteringen in bewoonbare staat kan worden gebracht. De onbe woonbaar verklaarde woningen behoren dus tot de allerslechtste. Het verlengen van de ontruimingstermijn hangt niet samen met de toestand van de desbetreffende woningen, maar met het feit, dat men als gevolg van de woningnood de bewoners nog geen andere woonruimte heeft kunnen aanbieden. Het door de heer IClarenbeek gevraagde rapport zal dan ook altijd zeggen, dat de woning be hoort te worden ontruimd, want daartoe heeft men reeds besloten. De heer KLAK5N.B2EK zegt, dat een onbewoonbaar verklaarde woning, wanneer ze niet binnen de gestelde termijn wordt ont ruimd, op een gegeven moment in een zodanige toestand kan komen te verkeren, dat het in verband met de volksgezondheid niet verantwoord is de bewoning te laten voortduren. Het is nodig, dat de raad bij verlenging van een ontruimingstermijn daarom trent zekerheid heeft. De heer HILHORST is het met de heer Klarenbeek eens. Het kan zijn, dat een onbewoonbaar verklaarde woning zo slecht wordt, dat het zeer gevaarlijk is er in te blijven wonen. Wan neer de raad tot verlenging van de ontruimingstermijn besluit en er gebeurt een ongeluk, dan is de raad daarvoor verantwoor delijk. Wanneer de raad tot verlenging van een ontruimingster mi jn besluit, moet hij de zekerheid hebben, dat het niet alleen in verband met sociale overwegingen, maar ook in verband met het oog op gevaar - men denke aan instortingen -- niet onverant woord is de bewoning te laten voortduren. De VOORZITTER zegt, dat het uit een oogiount van volksge zondheid altijd noodzakelijk is, dat een onbewoonbaar verklaar de woning wordt ontruimd. Een woning wordt pas onbewoonbaar ver klaard, wanneer duidelijk is, dat de woning schadelijk voor de gezondheid der bewoners is, althans dat de woning onvoldoende bescherming biedt tegen weersinvloeden, vocht e.d. Wat dit be treft zal een door de directeur van gemeentewerken uit te bren gen rapport geen nieuw licht op de zaak kunnen laten schijnen. De directeur zal alleen kunnen zeggen, dat de toestand der wo ning eerder slechter dan beter is geworden. Het tweede element is de vraag, of een woning zo bouwval lig wordt, dat er gevaar ontstaat. Deze kwestie wordt door ge meentewerken zonder meer wel in het oog gehouden. Het is zelfs mogelijk, dat een niet onbewoonbaar verklaarde woning wegens bouwvalligheid moet worden ontruimd. Een dergelijk geval heeft zich kort geleden te Soesterberg nog voorgedaan. In het alge meen zijn onbewoonbaar verklaarde woningen niet onbewoonbaar verklaard wegens bouwvalligheid, maar in verband met te veel last van tocht, te grote vochtigheid enz. Spreker wil toezeggen, dat wanneer de verlenging van de ontruimingstermijn een woning betreft, waarvan men meent dat ze misschien ook bouwvallig wordt, de directeur van gemeente werken zal worden gevraagd het huis eens te bekijken. De heer HILHORST wijst er op, dat meestal ieder onderhoud achterwege blijft, wanneer een woning onbewoonbaar is verklaard. Het is geenszins uitgesloten, dat door hot achterwege blijven van onderhoud een sneller verval plaats vindt, waardoor de woning, wanneer de ontruimingstermijn steeds maar wordt verlengd, - gevaar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 176